ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Национален иновационен форум

Националният иновационен форум е ежегодно събитие, уникално за България, насочено към обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за обсъждане на иновационната среда в страната и за предлагане на мерки за нейното оптимизиране.

Събитието се фокусира върху подобряване на степента на сътрудничество между фирмите и академичните среди в страната и между българските и чуждестранните организации с цел стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на предприятията. В рамките на форума се обсъжда и необходимостта от управление на иновационните дейности както на национално, така и на регионално равнище в контекста на Национална иновационна стратегия и европейските политики в тази насока.

Събитието преминава под егидата и с участието на Президента на Република България, Министър председателя и множество министри и заместник министри от българското правителство.

Участници във форума са ръководители от публичния и частния сектор, народни представители, неправителствени организации, бизнес асоциации, фирми, консултанти, посредници и финансиращи организации, медии, Европейската комисия (ГД „Предприятия” и ГД „Научни изследвания”), академични и развойни организации, Световна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, водещи международни експерти в областта на иновациите, представители на многонационални компании.

По време на Националния иновационен форум се представя традиционния доклад Иновации.бг и се връчват награди на победителите в Националния конкурс за иновативно предприятие на годината.

Проведени Национални иновационни форуми

Седемнадесети Национален иновационен форум 2021
Шестнадесети Национален иновационен форум 2020
Петнадесети Национален иновационен форум 2019
Четиринадесети Национален иновационен форум 2018
Тринадесети Национален иновационен форум 2017
Дванадесети Национален иновационен форум 2016
Единадесети Национален иновационен форум, 2015
Десети Национален иновационен форум 2014
Девети Национален иновационен форум 2013
Осми Национален иновационен форум 2012
Седми Национален иновационен форум 2011
Шести Национален иновацонен форум 2010
Пети Национален иновационен форум 2009
Четвърти Национален иновационен форум 2008
Трети Национален иновационен форум 2006
Втори Национален иновационен форум 2005
Първи Национален иновационен форум 2004
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени