ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Ученици във Варна преминаха обучение по интернет и трафика на хора

На 6 юли експерти на Центъра за безопасен интернет проведоха обучение на ученици от варненските училищни превенционни клубове за рисковете в интернет и превенция на трафика на хора.

Обучението е в рамките на съвместен проект на Община Варна и Националния център за безопасен интернет „Компютърни престъпления срещу непълнолетни и трафик на хора“.

По време на обучението учениците бяха запознати с новите тенденции в компютърните престъпления срещу деца и младежи, връзката им с трафика на хора и възможностите за превенция. Повишаването на знанията и уменията на младите хора ще продължи чрез онлайн семинари с използване на специалната обучителна интернет платформа на европейската мрежа от центрове за безопасен интернет Insafe. Младите хора ще провеждат обучения по метода „връстници обучават връстници“.

За да придобият умения да повишават информираността и сред родители, младите участници проведоха в Морската градина кратка кампания по метода на Центъра за безопасен интернет „Полева клиника Д-р ОхЗаби за проверка на мобилни устройства, ползвани от деца“. Облечени в медицински престилки, доброволците успяха да запознаят повече от 30 родители с деца със специфичните рискове за деца при използване на смартфони и таблети.

В дейностите по проекта се предвижда и обучение на професионалисти по превенция и противодействие на трафика на хора (членове на МКБТХ, на ОКБППМН, представители на НПО, работещи по проблема и др.) за рисковете от трафик на хора при общуване в интернет. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени