ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Национално представително изследване "Онлайн поведение на децата в България"

За първи път от 2010 г. беше извършено национално представително изследване. Резултатите ще бъдат издадени в 3 поредни тематични доклада със сравнителен анализ за тенденциите през изминалите 6 години. Кратък обобщаващ доклад за резултатите от проучването.


 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени