ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Доклад е-община

Фондация ПИК, 2005
ISBN-954-9456-05-6

Докладът е-община прави оценка на развитието на общинските уебсайтове и цели да промотира процеса на изработване и изпълнение на държавни политики в сферата на електронното правителство и местното управление.

Докладът е изработен съвместно от експерти от Координационния център за информационни, комуникационни и управленски технологии (КЦИКУТ), фондация ПИК, Център за изследване на демокрацията и Витоша Рисърч.

Изтеглете доклада е-община, 2005 ( PDF, 1.8 MB, на български)

Отразяване в медиите

Оценка на общинските уебсайтове в България
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени