ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > АРК Консултинг 

АРК Консултинг

АРК Консултинг ЕООД е консултантското звено на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Фирмата предоставя услуги в областта на анализа и обществените политики на иновациите и информационните и комуникационните технологии в Европейския съюз и на подготовката и изпълнението на национални и международни проекти по рамковите програми на ЕС, Кохезионния и Структурните фондове. АРК Консултинг развива и подпомага капацитета на Фондация “Приложни изследвания и комуникации” за реализация на нейната мисия.

АРК Консултинг е член на две европейски мрежи:

  • Enterprise Europe Network - най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане малките и средните предприятия в развитието на техния иновационен и технологичен потенциал, както и за подобряване на информираността им за политиките на Европейския съюз.
  • ERAWATCH – мрежа от експертни центрове, която предоставя информация относно европейските, националните и регионалните изследователки и иновационни политики на ЕС и страните-членки, с цел по-доброто информиране на обществените политики и постигането на задачите на Европейското изследователско пространство.

 

Някои от по-важните клиенти и услуги предоставени от АРК Консултинг включват:

  • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: изготвяне на проект за Закон за иновациите и на национални доклади за напредъка на политиката в областта на иновациите.
  • Генерална дирекция “Съвместен изследователски център” - Институт за перспективни технологични изследвания:
    • изследване на обществените и частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в областта на информационните и комуникационни технологии в България и Румъния;
    • доклад за приноса на регионалните политики за постигане целите на Европейското изследователско пространство на база на три индикатора – мобилност на учените, отварянето на регионалните научни и развойни програми за учени от други държави в ЕС и съвместни изследователски и развойни инициативи на регионите;
  • Световната банка: изследване на конкурентоспособността и иновационния потенциал на българската икономика.

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND