ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Индекс Иновации-БГ

Индекс Иновации-БГ

Докладьт Иновации.бг осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания в света и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на България. П редназначен е за лидерите в обществения и частния сектор в страната.

Иновации.бг анализира състоянието и възможностите за развитие на националната иновационна система на базата на пет групи показатели:

  • съвкупен иновационен продукт;
  • предприемачество и иновационни мрежи;
  • инвестиции и финансиране на иновациите;
  • човешки капитал за иновации;
  • информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Методологически докладът се основава на няколко съществуващи модела в измерването и съпоставянето на иновационни системи: 1) Европейското иновационно табло ( European Innovation Scoreboard ) на Европейската комисия; 2) Таблото на ОИСР за наука, технологии и индустрия ( OECD Science , Technology and Industry Scoreboard ); 3) Националната иновационна инициативана САЩ ( National Innovation Initiative ) и 4) Иновационния индекс на щата Масачузетс ( Executive Index of the Massachusetts Innovation Economy ). Докладът се разглежда и одобрява ежегодно от Експертния съвет по иновации към Фондация “Приложни изследвания и комуникации”.

Иновации.бг 2021(на български, PDF, 3.15 МВ)
Иновации.бг 2020 (на български, PDF, 4.16 МВ)
Иновации.бг 2019 (на български, PDF, 3.63 МВ)
Иновации.бг 2018 (на български, PDF, 9.48 МВ)
Иновации.бг 2017 (на български, PDF, 3.6 МВ)
Иновации.бг 2016 (на български, PDF, 9 МВ)
Иновации.бг 2015 (на български, PDF, 4 МВ)
Иновации.бг 2014 (на български, PDF, 2.3 МВ)
Иновации.бг 2013 (на български, PDF, 6 МВ)
Иновации.бг 2012 (на български, PDF, 2.8 МВ)
Иновации.бг 2011 (на български, PDF, 5.8 МВ)
Иновации.бг 2010 (на български, PDF, 4.8 МВ)
Иновации.бг 2009 (на български, PDF, 7.75 МВ)
Иновации.бг 2008 - резюме (на български, PDF, 2.9 MB)
Иновации.бг 2008 (на български, PDF, 3.9 MB)
Иновации.бг 2007 (на английски, PDF, 11 MB)
Иновации.бг 2007 (на български, PDF, 5.93 MB)
Иновации.бг 2006 (на английски, PDF, 3.4 MB)
Иновации.бг 2005 (на български, PDF, 6.5 MB)
Иновации.бг 2004 (на български, PDF, 391 KB)


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND