ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Безопасен интернет > Екип

Екип

Георги Апостолов, Ръководител на програма

Петър Кънчев, Старши анализатор
Емануил Георгиев, Анализтор
Любомир Сирков, Анализатор


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND