ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Безопасен интернет > Публикации

Публикации

» Национално представително изследване "Онлайн поведение на децата в България", Националното представителното изследване „Онлайн поведение на децата в България" беше проведено в края на 2016 г. от МаркетЛинкс по поръчка на Националния център за безопасен интернет, координиран от Фондация ПИК.

» Онлайн действия и взаимодействия на тийнейджъриге в Централна и Източна Европа, През декември 2008 г. излезе от печат книга, посветена на тенденциите в ползването на Интернет и другите информационни и комуникационни технологии от тийнейджъриге в Централна и Източна Европа, включително и в България. Книгата "Онлайн действия и взаимодействия на тийнейджъриге в Централна и Източна Европа. Възможности и овластяване, рискове и виктимизация" е резултат от международна конференция, състояла се в Клуж-Напока, Румъния по идея на изследователи от университета Бабеш-Боляй.

» е-България 2006, е-България 2006 е четвъртият годишен доклад, който представя обширен анализ на развитието на информационното общество в страната.

» Webby Awards назоваха онлайн събитията на десетилетието, Организаторите на годишната интернет награда Webby Awards, която се смята за най-престижната в сферата на разработката на сайтове, публикуваха списък с най-важните събития в световната мрежа за последните десет години.

» Доклад е-община , Докладът е-община прави оценка на развитието на общинските уебсайтове и цели да промотира процеса на изработване и изпълнение на държавни политики в сферата на електронното правителство и местното управление.

» Поредният брой на бюлетин "Информационно общество"

, Бюлетинът предоставя специализирана информация за европейската и националната политика и законодателство, свързани с развитието на информационното общество; европейски, регионални и национални програми и проекти в областта на информационното общество; проучвания и анализи на състоянието и тенденциите на развитие на информационните технологии и базираните върху тях услуги, както и равнището на осведоменост на обществото по тези проблеми.

» Поредният брой на бюлетин "Информационно общество" , Бюлетинът предоставя специализирана информация за европейската и националната политика и законодателство, свързани с развитието на информационното общество; европейски, регионални и национални програми и проекти в областта на информационното общество; проучвания и анализи на състоянието и тенденциите на развитие на информационните технологии и базираните върху тях услуги, както и равнището на осведоменост на обществото по тези проблеми.design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND