ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и подкрепа за бизнеса > Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021 – 2027

Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021 – 2027

Проектът е финансиран от ОП „Добро управление“ в рамките на Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по Процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Иновациите са ключов фактор за растеж и конкурентоспособност. Инициативите на европейско равнище и практиките на развитите държави потвърждават необходимостта от устойчиво, ориентирано към иновациите, поведение като единствен възможен подход за поддържането на висока конкурентоспособност.

Основните постижения на България в областта на иновационната политика през периода на пълноправно членство в ЕС включват както направените реални плащания по оперативните програми, така и усвоеното финансиране директно чрез европейските рамкови програми; изпълнението на редица инициативи за устойчиви, социални и отворени иновации; подобреният административен капацитет на държавната и местната администрация.

Новите предизвикателства пред Европейския съюз обаче изискват още по-ефективно управление на бюджетите за научни изследвания и иновации и това е акцент на поредица анализи и съобщения на Европейската комисия.

Настоящият проект е насочен към разработването на концепция за прозрачна и ефективна иновационна политика за интелигентна специализация (ИС) на България за програмен период 2021-2027, която да отразява и развива националния иновационен потенциал и конкурентните предимства на регионалните бизнес общности на основата на предприемаческото откривателство като инструмент за изграждане на предприемаческа и иновационна култура и активното гражданско участие на всички заинтересовани страни.

Основните дейности за реализация на проектната идея ще включат диагностика на провежданата до момента иновационна политика; изследване на потребностите на бизнеса; генериране на добри практики при реализацията на стратегии за интелигентна специализация; анализ на информационното и аналитичното осигуряване на финансовите и нефинансовите инструменти за насърчаване на предприемаческа и иновационна активност; подготовката на концепция и препоръки за разработването на иновационна стратегия за интелигентна специализация за програмен период 2021-2027.

Проектът се изпълнява в партньорство с Министерството на икономиката и е с продължителност 24 месеца.

За контакт:
Тел.: 02/ 973 3000
Даниела Чонкова, daniela.tchonkova@online.bg
Теодора Георгиева, teodora.georgieva@online.bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND