ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > За нас


About Us
Кои сме ние?

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” (фондация „ПИК”) е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена в София през 1991 г. Днес тя е сред водещите организации в България, които работят за развитието на съвременното общество, основавано на знанието, овладяло силата на информационните технологии и иновациите.

В какво се изразява дейността ни?

Фондация „ПИК”се включва активно в усилията за формулиране и прилагане на политиката за развитие на информационно общество и икономика на знанието, както в национален, така и в международен контекст. Ние се стремим да реализираме тази своя мисия чрез:

  • проучвания и анализи, които имат за цел да подпомогнат формулирането и изпълнението на обществени политики;
  • въвеждане на инструменти за формулиране на политика, например като подходът „форсайт”;
  • активна работа за постигането на консенсус чрез привличане на основните актьори - представителите на правителството, индустрията и гражданското общество, както и чрез формирането на коалиции и публично-частни партньорства;
  • изграждане на капацитет на различни професионални групи, чрез организиране и провеждане на обучения, както и посредством трансфер на ноу-хау и добри практики;
  • повишаване капацитета на фирмите да внедряват и ползват иновации, чрез извършване на технологични брокерски и консултантски услуги;
  • популяризиране на иновативни решения за стратегическо развитие чрез иницииране на пилотни проекти, които да разкрият ползата от конкретните технологии, включително информационни и комуникационни технологии , при стабилизиране на демократичното управление, развиване на гражданското общество и благоприятстване на конкурентна бизнес среда.

С дейността си фондация „ПИК” подпомага работата на политиците, националните и местните власти, на бизнеса и индустриалните асоциации, на неправителствените организации и на представителите на гражданското общество.

Фондация „ПИК” е една от водещите организации по отношение на популяризирането и възприемането на принципите на иновативното общество базирано на знанието на национално, регионално (за Югоизточна Европа) и местно равнище.

За нас

За фондация „ПИК”работиекип от млади професионалисти с опит и знания в сферата на информационните технологии, компютрите, инженерните науки, икономиката и бизнес администрацията. Фондацията работи успешно с външни експерти и консултанти, които чрез своя ценен експертен опит допринасят за интелектуалния й потенциал.


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND