ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми

Програми

От своето създаване през 1991 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ работи за популяризирането и изграждането на информационно общество и икономика на знанието в национален и международен контекст. През годините Фондацията затвърди позицията си на пионер в областта на приложните изследвания и анализи, както и в сферите на гражданското участие в подкрепа на политиките за наука и иновации, иновации и подкрепа за бизнеса, иновационна политика и изграждане на капацитет в тези области. Фондацията се стреми да адресира някои от най-актуалните проблеми, пред които е изправено обществото не само в България, но и в Европа като цяло – грижа за околната среда и насърчаване на екологичните иновации; популяризиране и подкрепа на отговорните научни изследвания и иновации; противодействие на речта на омразата в интернет и развитие на ранна медийна и цифрова грамотност.


Програма „Научна, технологична и иновационна политика“

Програма „Научна, технологична и иновационна политика“ е ангажирана с принципите на отговорните научни изследвания и иновации. Програмата е пионер в използването на технологичен форсайт и технологична оценка при разработването на публични политики. Всички дейности се осъществяват в подкрепа на връзката общество - наука - политика и имат за цел да мобилизират различни лица за обмен на познание, опит и идеи и за намиране на устойчиви подходи за справяне с належащите обществени предизвикателства. (още)

Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“

Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“ цели да стимулира иновациите и предприемачеството. Фондацията е национален координатор на Enterprise Europe Network от 2008 г., както и на предшестващата я Европейска мрежа от иновационни центрове (Innovation Relay Centres Network, 1997-2007 г.). Мрежата работи в 65 държави. Експертите подпомагат малките и средни предприятия (МСП) да се реализират на международния пазар. (още)

От 2005 г. Фондацията е координатор на Националния център за безопасен интернет, който цели да повишава дигиталната грамотност на деца и възрастни чрез различни инициативи и обучения. Екипът консултира по телефон и по онлайн канали и оказва съдействие при инциденти с деца в Мрежата. Подпомага специалистите, родителите и институциите в борбата с речта на омразата, с детската порнография и онлайн тормоза, стимулира спазването на правата на децата в онлайн среда. (още)


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND