ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Контакти

Фондация Приложни изследвания и комуникации

София 1113
ул. "Александър Жендов" 5
тел.: +359 (2) 973 3000,
факс: +359 (2) 973 3588
e-mail: arc(at)online(dot)bg

Фондация ПИК в Google Earth

Google Earth mоже да изтеглите тук


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND