ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > За нас > Нашата мисия


About Us

Нашата мисия

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” (фондация „ПИК”) е организация с нестопанска цел, създадена в София през 1991 г., с цел:


  • да подпомага международното и междурегионалното сътрудничество и да повишава капацитета на неправителствените организации и публично-частните агенции, като се основава на възможностите, които предлагат новите медийни и информационни технологии;
  • да допринася за развитието нa общество, основано на знанието, в страните от Югоизточна Европа;
  • да насърчава конкурентоспособността и икономическия растеж в региона, чрез популяризиране на иновативни решения и подпомагане трансфера на нови технологии и ноу-хау.


Следвайки тези свои цели фондация „ПИК” разработва и прилага стратегии за увеличаване капацитета на неправителствените организации, за развитие на информационно общество и внедряване на технологични иновации.design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND