ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > За нас > Управителен съвет


About Us
НастоятелствоД-р Огнян Шентов, Председател на Настоятелството
Владимир Йорданов, Заместник-председател на Настоятелството
Д-р Инко Разпопов, Член на Настоятелството
Любомир Христов, Член на Настоятелството
design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND