ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > За нас > Експертен съвет по иновациите


About Us

Експертен съвет по иновациите


 

Ролята на експертния съвет е да дава становище и препоръки към съответните институции в България по преблеми свързани с иновациите и научно-изследователската дейност, да участва със свои експерти при провеждането на технологични одити във фирми, както и да разработва планове за развитие на предприятията по отношение на технлогичното им развитие.  Експертният съвет допринася за повишаване на качеството на предлаганите услуги от страна на представителите на Enterprise Europe Network – България. Експертният съвет по иновациите е съставен от преставители на академии, университети, бизнес инкубатори и иновативни компании.

Членовете на експертния съвет за 2016 г.:

Проф. Марин Петров 

  
Проф. д-р Теодора Георгиева, Главен експерт, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”


Проф. д.ик.н. Бистра Боева, Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС


Доц. Виолета Божанова, Главен научен секретар, Селскостопанска академия


Мара Георгиева, Журналист, в. Капитал


Доц. д-р Лилия Дамянов, Факултет по химично и системно инженерство, Химикотехнологичен и металургичен университет


Проф. д-р Митко Димитров, Директор, Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките


Ваня Желева, Началник на отдел "НИРД, иновации и информационно общество", Национален статистически институт


Д-р инж. Венцислав Славков, Председател на Клъстерния съвет, Клъстер „Мехатроника и автоматизация“


Доц. д-р Оля Стоилова, Научен секретар, Българска академия на науките


Никола Стоянов, Зам. Изпълнителен директор, ИАНМСП, Министерство на икономиката


Тодор Ялъмов, Стопански факултет, Софийски университет


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND