ARC FUND
ARC FUND / Блог / Анализ на изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 г. на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030

Анализ на изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 г. на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030

Проектът „Анализ на изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 г. на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 и предложение за актуализацията му с оглед на новите европейски политики и на постигнатото въздействие при решаването на обществени предизвикателства“ е финансиран от ОП „Добро управление“ в рамките на Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по Процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Научните изследвания и новите технологии са припознати като ключов фактор за икономическа конкурентоспособност и национална сигурност. В глобален мащаб развитието на науката концентрира огромно публично финансиране, а постигнатите научни резултати се прилагат от властите и бизнеса за решаването на обществени предизвикателства и подобряване на качеството на живот.

Основна цел на проекта е да подкрепи Министерството на образованието и науката (МОН) при прилагане на публични политики в областта на науката като създаде необходимите методологически предпоставки и оцени изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България.

Основните целеви групи включват не само релевантните държавни институции, но и останалите звена на националната изследователска система – изследователски организации, висши училища, български учени в чужбина, бизнеса. Индиректно, резултатите от оценката на изпълнението на Стратегията ще подкрепят решаването на съществуващите обществени предизвикателства и в този смисъл ще са от полза за широката общественост като цяло.

Основните дейности в хода изпълнение на проекта включат анализ на международни и европейски практики в областта на оценката на публични политики; разработване на методология и оценка на Оперативния план за първи етап 2018-2022 на Националната стратегия за развитие на научните изследвания; актуализиране на плана съобразно новите европейски политики и постигнатото въздействие; подготовка на препоръки, включително на основата на проведените анкетни проучвания и дискусии с представители на целевите групи.

Получените резултати ще имат въздействие както на национално равнище чрез подобряване на ефективността на изпълняваната от МОН научна политика, така и по райони на страната чрез приложението на по-обосновани мерки в подкрепа на развитието на изследователските организации и висшите училища, а от тук и на териториите, в рамките на които те са разположени.

Проектът се изпълнява в партньорство с МОН и е с продължителност 18 месеца.

Ресурси в резултат от изпълнението на Проекта:

За контакт:

Тел.: 02/ 973 3000;
Теодора Георгиева, teodora.georgieva@online.bg

 

Още публикации

Блог