ARC FUND
ARC FUND / Блог / CityZen – Подкрепа за разрастващи се иновации и бизнес модели, основаващи се на градското земеделие и неговата добавена стойност като екосистема

CityZen – Подкрепа за разрастващи се иновации и бизнес модели, основаващи се на градското земеделие и неговата добавена стойност като екосистема

CityZen е инициатива на Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, която стартира 2019г. и се финансира от Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE 2014-2020.

Бързите темпове на урбанизация са световна тенденция, при която по прогноза се очаква 67% от световното население към 2050 г. да живее в градовете. Това поражда опасения относно наличността на храна и влиянието на климатичните изменения върху местните ресурси. Един от възможните отговори на тези предизвикателства е градското земеделие – глобална тенденция, която интегрира повече природа в градовете и мотивира местните власти и общности да използват градските ресурси по по-устойчив, интелигентен и ефективен начин. Според Плана за действие на ЕС за кръговата икономика, до 2030 г. градското земеделие може да допринесе за постигането на целите на ЕС за намаляване на хранителните отпадъци наполовина.

CityZen разглежда множеството ползи, които градското земеделие предлага за по-добра устойчивост и просперитет на градовете и регионите. Инициативата ще изследва ценностите, произтичащи от градското земеделие като екосистема, и ще ги обвърже с нови бизнес модели, предприемачество и иновативни вериги за доставки. CityZen ще създаде база знания за политики за градско земеделие, за инициативи и бизнес процеси, с чиято помощ да се трансформират социалните и бизнес условия в градовете и регионите за устойчив растеж.

Главна цел на CityZen е да интегрира модели и практики за градско земеделие в регионалните политики за зелени иновации и по-добро оползотворяване на ресурсите. CityZen ще разработи планове и препоръки за подобряване на съответните политики, фокусирайки се върху:
– по-добра ефективност на съществуващите и разработване на нови мерки за подпомагане на зелени иновации, нови бизнес модели за разрастване на градското земеделие, по-добра ресурсна ефективност, съживяване и трансформиране на градските части в привлекателни зони за гражданите и др.;
– по-добро насочване на мерките и услугите за подпомагане към различни бенефициенти в зависимост от техните бизнес модели (МСП, социални предприемачи, публично-частни предприятия, модели на икономиката на споделянето и др.);
– осигуряване на взаимодействие между мерките и услугите за подкрепа на градското земеделие с други свързани секторни политики;
– по-добър мониторинг на въздействието на мерките за ресурсна ефективност в градовете и популяризиране на успешни истории сред политиците, заинтересованите страни и гражданите.

CityZen инициативата се реализира от регионални власти, изследователски институти и организация за подпомагане на бизнеса от 5 европейски страни:
– Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в ролята на координатор на CityZen от България;
– Фонд за регионално развитие на Централна Македония от Гърция;
– Кметството на община Бежа от Португалия;
– CIMBAL – Сдружението на общините в Байшу Алентежо от Португалия;
– Висше техническо училище по аграрно инженерство към Университета във Валядолид от Испания;
– Фондация за природно наследство на Кастилия и Леон от Испания;
– Институт за изследвания на развитието на селските райони в университета Гьоте Франкфурт / Майн от Германия.

Ще бъдат проучени местните инициативи за градско земеделие, обменени добри практики и предложени мерки и планове за устойчиво развитие на тази дейност. Намерението е да се постигне баланс между добрите земеделски традиции и новите технологии като по този начин градското земеделие се превърне в ценен ресурс за градовете, привлекателна бизнес възможност, социална и екологична тенденция. CityZen обхваща политики и финансови инструменти за по-добро оползотворяване на ресурсите в градска среда (производство на прясна и безопасна храна, управление на хранителни отпадъци, по-привлекателна градска среда) и подпомагане на предприемачеството чрез усвояване на зелени и цифрови иновации и бизнес стратегии, вдъхновени от градското земеделие. Чрез CityZen Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ подпомага Министерството на икономиката (Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“) при прилагането и мониторинга на процедурите на ОП относно дейността на регионалните иновационни центрове. Предвижда се CityZen да предложи нови възможности за разпознаване на подобренията в околната среда, устойчивостта и социално-икономическата ситуация в градовете, да направи връзки между еко-дизайна и по-доброто оползотворяване на ресурсите, зеленото предприемачество и кръговата икономика, и да предложи възможности на регионалните иновационни центрове за развитие на зелена икономика.

Чрез обмен на добри практики в градското земеделие, CityZen ще осигури политически и иновационни стимули и възможности за местно сътрудничество, нови бизнес модели и бизнес начинания за по-добро качество на живот и управление на ресурсите в градовете. Повече информация за CityZen можете да намерите на страницата.

Още публикации

Блог