ARC FUND
ARC FUND / Блог / EnergyPROSPECTS: Основни заключения от европейско проучване за енергийния преход

EnergyPROSPECTS: Основни заключения от европейско проучване за енергийния преход

В рамките на научноизследователския проект EnergyPROSPECTS беше проведено задълбочено онлайн проучване сред 10 000 граждани в 19 европейски държави с цел да се очертае позицията на европейската общественост относно енергийния преход. Проучването изследва как европейските граждани участват в енергийния преход, как те реагират по отношение на енергийната криза през 2021-2022 г., какви мерки предприемат за пестене на енергия, и какво ги мотивира за тези действия. Проучването изследва и какви са очакванията на гражданите по отношение на устойчивите енергийни политики и практики. 

Резултатите от проучването показват, че повечето европейски граждани смятат, че ролята им в енергийния преход е ограничена до сферата на личния им живот. С други думи – до действия, свързани с техните домакинства и/или с ежедневието им. Основната мотивация за тези действия е намаляването на разходите за енергия. Загрижеността за околната среда, обаче, също представлява важен мотив за много хора, напр. една четвърт от анкетираните участват в различни обществени инициативи, свързани с енергийния преход.

Като цяло участниците в проучването гледат песимистично на близкото бъдеще. 57% от анкетираните очакват, че през 2030 г. ще плащат повече за енергия, отколкото сега, а само 14% смятат, че процесът на енергийния преход се движи в правилната посока. Участниците в проучването са критични към институциите и организациите, отговарящи за енергийния преход. Участниците са особено категорични в критиките си относно ролята на Европейския парламент, Европейската комисия, националните и местните власти, доставчиците на енергия, и бизнеса.

Преобладава мнението, че всички членовете на обществото трябва да предприемат действия спрямо техните възможност, за да подкрепят енергийния преход. Положителен е и фактът, че повече от 60% от анкетираните съобщават, че през последните години са намалили потреблението си на енергия.

Според участниците в проучването, участието на европейските граждани в енергийния преход може да бъде насърчено чрез финансови мерки, като лесният достъп до тях трябва да бъде осигурен чрез опростяването на съответните административни процедури. Проучването също установи, че трябва да се осигури специална подкрепа за хората, живеещи в енергийна бедност. Образованието има решаваща роля в намаляването на опасенията, свързани с въздействията, ползите и разходите на енергийния преход.

Участниците също така отбелязаха, че са необходими законодателни промени, за да се определи правния статут на индивидуалните и колективните производители на енергия от възобновяеми източници, както и правилата за търговия и споделяне на тази енергия. Не на последно място проучването установи, че включването на гражданите в разработването на енергийни политики трябва да стане приоритет, тъй като само това може да гарантира включващ, справедлив и социално честен енергиен преход.

Екипът на EnergyPROSPECTS вярва, че тези изводи ще бъдат от ключово значение за разработването на политики и стратегии, които отговарят на стремежите и възможностите на обществото, като по този начин ще ускорят пътя на Европа към устойчив и приобщаващ енергиен пейзаж.

Подробни резултати от проучването можете да намерите тук.

 

За EnergyPROSPECTS

EnergyPROSPECTS, съвместна изследователска инициатива, насочена към проучване на енергийното гражданство, ангажира различни заинтересовани страни в продължение на три години, за да проучи и очертае сложността на енергийните практики в Европа. Основан на най-съвременните познания в областта на социалните и хуманитарните науки, проектът имаше за цел да проучи енергийното гражданство като концепция, понятие и проект на гражданско участие в бъдещите енергийни системи. Финансиран по програмата на ЕС „Хоризонт 2020“, EnergyPROSPECTS разви широко разбиране за енергийното гражданство, като разгледа междусекторни въпроси и създаде типология на енергийно гражданство въз основа на почти 600 инициативи.

Задълбоченият анализ на 40 казуса изследва различни аспекти на енергийните системи, което доведе до разработването на набор от инструменти за овластяване. Основните цели на проекта включваха разработване на концептуална рамка, идентифициране на различни прояви на енергийно гражданство, оценка на условията за активно участие и анализ на резултатите. EnergyPROSPECTS се фокусира върху по-голяма ангажираността на гражданите и практиците, за да превърне заключенията от съвместната работа с тях в инструменти и мерки за действие.

Изследването включваше анализ на контекстуалните условия, които подкрепят или възпрепятстват енергийното гражданство, съпоставяне на подходящи модели с различни контексти, и провеждане на проучване сред гражданите. Практическите резултати в областта на енергийната политика бяха изведени чрез семинари за обмен на знания, с участници от институциите. Консорциумът EnergyPROSPECTS включва девет партньора от Ирландия, Белгия, Унгария, Нидерландия, България, Франция, Латвия, Германия и Испания. 

Уеб и социални медии на проекта:

Web: https://www.energyprospects.eu 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/80727421 

Twitter: https://twitter.com/EnergyPROSPECTS

За запитвания към медиите или повече информация, моля, свържете се с:

Марко Хайдиняк,

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

marko.hajdinjak@online.bg 

 

Още публикации

Блог