ARC FUND
ARC FUND / Блог / Изграждане на капацитет и насърчаване на участието на страните в Дунавския регион в програма „Хоризонт Европа“ (HARMONMISSIONS)

Изграждане на капацитет и насърчаване на участието на страните в Дунавския регион в програма „Хоризонт Европа“ (HARMONMISSIONS)

Страните от Дунавския регион като Словакия, България, Румъния, Сърбия, Украйна, Хърватия, Словения, Черна гора, Босна и Херцеговина срещат сходни предизвикателства, свързани с участието си в т.нар. мисии на програма Хоризонт Европа. Общо предизвикателство пред организациите от тези държави е слабото им участие в мисиите на Хоризонт Европа. Именно затова, партньорите в проекта HARMONMISSIONS са идентифицирали потребността от нарастване на сътрудничеството между страните в Дунавския регион, насочено към подобряване на капацитета на научни институти, университети и фирми за участие в проекти, фокусирани върху мисиите на програма Хоризонт Европа. Целта на HARMONMISSIONS е да допринесе за намаляване на съществуващите различия чрез укрепване на сътрудничеството в Дунавския регион в две от мисиите на ЕС, определени като приоритетни области в Хоризонт Европа, и целящи да подкрепят превръщането на Европа в по-зелен, по-здравословен, приобщаващ и устойчив континент, а именно: 
 • Адаптиране към изменението на климата (Мисия 1) 
и
 • 100 климатично неутрални и интелигентни града до 2030 г. (Мисия 4)
За да сведат до минимум различията между регионите на ЕС в тяхното разбиране и участие в мисиите на ЕС, партньорите на HARMONMISSIONS ще работят съвместно за: 
 • Създаване на нов модел на управление на европейските мисии, базиран на специфичните потребности на страните от Дунавския регион, за да се превърнат те във важен елемент от неговата иновационна екосистема.
 • Улесняване на транснационалното сътрудничество между мисиите на ЕС и националните и регионалните власти за идентифициране и споделяне на добри практики и повишаване на участието в мисиите на ЕС. 
 • Повишаване на осведомеността за мисиите на ЕС чрез информиране на възможно най-широка аудитория от заинтересовани страни в Дунавския региони, както и включване на гражданите в изпълнението на мисиите. 
Целите на HARMONMISSIONS ще бъдат постигнати чрез разнообразни дейности като:
 • формиране на Управителен комитет и консултативни групи за Дунавския регион във връзка с мисиите на ЕС; 
 • разработване на платформа за наблюдение на дейностите в обхвата на европейските мисии; 
 • създаване на платформа за споделяне на най-добри практики към Climate City Contracts и за постигане на целите от договорите за неутрални по отношение на климата градове;
 • създаване на платформа за най-добри практики в изпълнение на мисиите на регионално равнище; 
 • организиране на различни събития за взаимно обучение и изграждане на капацитет -семинари, обучения и брокерски събития. 
Очакваното въздействие от изпълнението на HARMONMISSIONS е укрепване на позицията на Дунавския регион в ЕС чрез установяване на нови форми на сътрудничество и ефективен модел на управление на мисиите, намаляване на различията с други държави-членки на ЕС и справяне с климатичните предизвикателства, за да се подобри както качеството на околната среда, така и качеството на живот на гражданите.  Партньорите по проекта са:
 • Slovak Centre of Scientific and Technical Information (координатор), Словакия
 • Slovak Organization for Research and Development Activities, Словакия
 • Applied Research and Communications Fund, България
 • Ukrainian Institute for International Politics, Украйна
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, Румъния
 • Regional Agency for Socio – Economic Development – Banat Ltd, Сърбия
 • Public Institution for the Development of Međimurje County REDEA, Хърватска
 • Digital Innovation Hub Slovenia, Словения
 • LIR Evolution, Босна и Херцеговина
 • Institute of Modern Technologies Montenegro, Черна гора
 • City of Košice, Словакия
Асоциирани партньори са следните организации:
 • The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, Словакия
 • Priority Area 7 (Knowledge Society) of the EU Strategy for the Danube Region, Словакия
 • Regional Development Agency Of Khmelnytskyi Oblast, Украйна
 • Technology Park Ljubljana, Словения
 • Priority Area 10 (Institutional Capacity and Cooperation) of the EU Strategy for the Danube Region, Словения
 • Министерство на образованието и науката, България
HARMONMISSIONS се изпълнява в периода януари 2024 г. – юни 2026 г. Проектът е подкрепен от Програма Интеррег Дунавски регион, съфинансирана от Европейския съюз. Повече информация можете да намерите на: https://interreg-danube.eu/storage/media/01HWWBJQ0Y7JTNNSBGVZWESWYV.pdf  Повече информация за програмата Интеррег Дунавски регион 2021-2027 е налична на: https://interreg-danube.eu/  За повече информация за проекта HARMONMISSIONS моля пишете на: office@arcfund.net   

Още публикации

Блог