ARC FUND
ARC FUND / Блог / Подкрепа и обучение за дигитална трансформация на МСП (ADMA TranS4MErs)

Подкрепа и обучение за дигитална трансформация на МСП (ADMA TranS4MErs)

ADMA TranS4MErs е проект за 5,6 млн. евро, финансиран от Рамковата програма за изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз, основан на работата на ADMA, Европейския център за подпомагане на производството. Проектът стартира официално на 1 октомври 2021 г. Проектът ще продължи 3 години и ще се изпълнява от консорциум от 38 партньори от 27-те държави-членки на Европейския съюз. Координиран от Irish Manufacturing Research (IMR), ADMA TranS4MErs представлява европейска партньорска мрежа с участието на изследователски и технологични организации, университети, индустриални асоциации, търговски камари, инкубатори/ускорители, агенции за регионално развитие и институти за професионално обучение.

Проектът ще подкрепи амбициозните МСП в процеса на тяхната дигитална трансформация и по този начин ще съдейства за трансформация на европейската икономика и общество в полза за всички граждани и предприятия. ADMA TranS4MErs ще изгради и предостави помощ под формата на цифрови компетенции в области като високопроизводителни изчисления, изкуствен интелект и киберсигурност, и обучение в напреднали умения в областта на цифровите технологии за МСП.

За да се постигне тази цел, ще бъде създадена инфраструктура на супер-мрежа от знания, която ще действа като основен гръбнак на проекта. Основни елементи на тази инфраструктура, каквито са методологията за трансформация на МСП, пилотния уебсайт и историите за успех от ADMA, ще бъдат допълнени с някои нови елементи, включително:

  • Ще бъде мобилизирана група от TranS4MErs – експерти в консултирането на МСП, свързани с МСП чрез електронно приложение;
  • Каталог от услуги/инструменти, който има за цел да помогне на МСП в избора на най-подходящия подход за дигитална трансформация за бизнеса;
  • Знак за качество TranS4MErs, който гарантира наличието на висококачествени експерти в консултирането на МСП и изпълнението на значими проекти за дигитализация;
  • 70 събития xChange, които ще се проведат в държавите-членки на ЕС-27, свързани с помощта на най-модерните физически и виртуални инструменти, по 3 на държава за 3 години;
  • Цифрова платформа TranS4MErs, която ще действа като пространство за сътрудничество между МСП, големи предприятия и организации за подпомагане на бизнеса, предоставящи достъп до семинари за развитие на технически опит в МСП, дистанционни консултантски услуги по финансови и правни въпроси, виртуални обучения и уебинари, ad-hoc дистанционна поддръжка, услуги и инструменти на иновационната екосистема;
  • Рамка за професионално образование и обучение TranS4MErs с възможност за по-нататъшно разширяване в рамките на Европейския социален фонд.

В допълнение, проектът ще стартира два конкурса, в рамките на които МСП ще могат да кандидатстват за безвъзмездно предоставяне на услуги, отговарящи на техните нуждите и достигната цифрова зрялост. При всеки конкурс избраните МСП ще преминават през два етапа:
1. На първия етап (проектиране) МСП ще бъдат насочени към разработването на планове за трансформация, като ще имат достъп до платформата TranS4MErs, както и поредица от обучения и ресурси за надграждане на знанията и уменията на фирмения екип;
2. На втория етап (обновяване) TranS4MErs ще предостави опит и ресурси, за да стимулира внедряването/изпълнението на плана за трансформация, включително обновяване на технологичната база на предприятията и превръщането им в предприятияе на бъдещето.

Присъединяване към ADMA TranS4MErs:
• Internet
• LinkedIn: ADMA TranS4MErs
• Twitter: @ADMA_TranS4MErs

За контакт:
Теодора Георгиева, Програмен директор, АРК Консултинг
Email: teodora.georgieva@online.bg
Даниела Георгиева, Старши анализатор, АРК Консултинг
Email: daniela.georgieva@online.bg

*Този проект e получил финансиране по Рамковата програма за изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 101037866.

Още публикации

Блог