ARC FUND
ARC FUND / Блог / Справедливо и ефективно управление за ускоряване развитието на вятърната енергия

Справедливо и ефективно управление за ускоряване развитието на вятърната енергия

Проектът по програма „Хоризонт Европа“ Справедливо и ефективно управление за ускоряване развитието на вятърната енергия (JustWind4All) се изпълнява от 12 европейски партньори, ръководени от Нидерландския изследователски институт за преходи (Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT)). Основната цел на проекта е да подпомогне развитието и управлението на вятърната енергия по нов справедлив и ефективен начин.

Вятърната енергия се счита за ключов енергиен източник за намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на амбициозните цели за 2030 г., поставени от Европейския съюз. Въпреки че Европа инвестира в развитието на офшорната и оншорната вятърната енергия, са необходими допълнителни инвестиции и усилия.

JustWind4All има за цел да подкрепи тези процеси чрез разработване на инструменти за справедливо и ефективно управление, в т.ч. чрез създаване на синергии между хора и организации за координиране и участие в инициативи, свързани със стратегическото управление и внедряването на вятърната енергия. За тази цел проектът JustWind4All разработва база данни от знания, практически насоки, инструменти, стратегии и обучения, необходими за справедливо и ефективно вземане на решения при управлението на офшорната и оншорната вятърна енергия. Този преход към по-ефективни и справедливи процеси и структури за вземане на решения е от ключово значение в контекста на амбициозните цели на ЕС за разгръщане на възобновяемата енергия, което изисква инсталирането на повече и по-големи вятърни мощности, ускоряване на процесите на планиране, като същевременно се гарантира, че никоя група от обществото няма да бъде оставена в периферията.

JustWind4All използва доказан транс- и интердисциплинарен мултиметодичен изследователски подход. Това включва цялостна оценка на въздействието, основана на социално-екологични методи в съчетание с технико-икономическо моделиране за оценка на различни социални, екологични, технически и икономически въздействия и/или ползи с цел подобряване на процеса на вземане на решения.

JustWind4All разглежда четири ключови предизвикателства, свързани с ефективното и справедливо управление на вятърната енергия:

o Пропуски в знанията
o Справедливо управление
o Политическа рамка
o Нови технологии и ресурси

Качествените и количествените методологии (напр. проучвания на отделни европейски региони, многокритериално картографиране) помагат да се изследват начините за насърчаване на енергийното гражданство в областта на вятърната енергия с особен акцент върху участието в инициативи, енергийната справедливост и социалните иновации. Чрез трансдисциплинарното съвместно генериране на знания в т.нар. регионални вятърни лаборатории (Wind labs), JustWind4All се възползва максимално от възможностите на новите практики (напр. repowering) и технологии (напр. летящи (airborne), плаващи (floating) вятърни турбини).

В допълнение е създаден форум (Wind Forum), който да предостави възможност за обмен на знания и диалог между множеството заинтересовани страни – вземащите решения, бизнеса, обществото, с което да се гарантира, че знанията, практическите насоки, инструментите, стратегиите и наученото в JustWind4All постига максимално въздействие и резултати.

Уебсайт: https://justwind4all.eu
Контакти: konstantin.uzunov@online.bg

Още публикации

Блог