ARC FUND
ARC FUND / Събития / Четвърта среща на консорциума по проект „Сложни предизвикателства – иновативни градове“

Четвърта среща на консорциума по проект „Сложни предизвикателства – иновативни градове“

Между 12 и 13 февруари 2013 г., екипът на Фондация ПИК участва в среща на консорциума по поект „Сложни предизвикателства – иновативни градове“ във Варшава, Полша. Срещата бе последвана от семинар на тема използване на обществените поръчки за стимулиране иновациите в публичния сектор.

По време на първия ден от събитието, Венцеслав Козарев и Благовеста Чонкова от Фондация ПИК представиха първоначалните заключения от анализа на резултатите от направеното проучване, включващо онлайн въпросник относно състоянието на иновациите в публичния сектор, попълнен от над 800 респондента от 10 страни членки , както и близо сто интервюта, проведени със заинтересовани страни от всеки партньор по проекта.

Направените изводи ще бъдат включени в Доклад за състоянието на иновациите в публичния сектор, който е сред най-важните резултати от проекта, и чиито основни цели са: да се подобри разбирането за иновациите в публичния сектор; да се изследва ролята на иновациите за подобряване ефективността на местните/регионални политики, както и да се генерират препоръки за укрепване иновационния капацитет в публичния сектор чрез целенасочено планиране, трансфер на добри практики, както и взаимстване на успешни иновационни политики. През о станалата част от първия ден на семинара бяха разглеждани организационни въпроси, за да бъде гарантирано гладкото протичане при изпълнението на проекта.

Вторият ден на срещата на консорциума бе посветен на обсъждане на различни аспекти на политиките за обществени поръчки. Сред лекторите на събитието бяха представител на Европейския парламент, който представи напредъка на предложената нова директива на ЕС за обществените поръчки, както и г-н Яцек Легиевиц, заместник-председател на Полската камара на информационните технологии и телекомуникациите, който представи прилагането на полското законодателство в областта на обществените поръчки.

Останалото време бе посветено на обмена на добри практики от страна на общините и регионалните власти – партньори по проекта. Представените добри практики бяха последвани от оживени дискусии относно ползите, границите и възможността за трансфериране на споделените добри практики. Наред с представените конкретни примери, други от въпросите, дискутирани по време на тази сесия, бяха: важността на контакта със заинтересованите страни през целия иновационен цикъл, което да гарантира ефективното и успешно проектиране и реализация на иновациите, необходимостта от прозрачност и диалог между различните заинтересовани страни, както и на политическа подкрепа, посочена като един от най-важните фактори за успеха на иновациите.

Проектът CCIC обединява партньори – предимно общински и регионални власти – от 10 държави от ЕС и има за цел да стимулира водещата роля на общинските и регионални власти в подкрепата и създаването на иновации в публичния сектор. Проектът стана възможен благодарение на програмата INTERREG IVC и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Основна задача на Фондация ПИК в проекта CCIC е да се разработи цялостната методологическа рамка на проекта, която партньорите използват при изследването на потенциала за иновациите в публичния сектор. С тази цел, Фондация ПИКразработи редица инструменти, които партньорите да използват при разучаването на местната среда и идентифицирането на добри практики, заинтересовани страни и мнения за възможностите и пречките пред иновациите в публичния сектор.

 

Още публикации

Блог