ARC FUND
ARC FUND / Събития / Десети национален иновационен форум

Десети национален иновационен форум

На 16 декември 2014 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Еnterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономиката, Представителството на Европейската комисия и KIC InnoEnergy към Европейски институт за иновации и технологии проведе Десетия национален иновационен форум на тема „Иновационен дневен ред за устойчив растеж и конкурентоспособност”.

По време на форума Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в Националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2014”.

Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“oткри Десетия Национален иновационен форум и подчерта важната му роля за изграждането на устойчива професионална общност в сферата на иновациите и идентифицирането на един елитен корпус от фирми, наградени за лидерството в своите области. Д-р Шентов постави акцент върху две позитивни развития от съществено значение за бъдещото развитие на българската икономика: нарастване на иновационната активност сред местните фирми, установено от иновационния индекс на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, както и високия принос на ИКТ сектора към БВП на страната.

Г-н Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, постави акцент върху приоритетите на новата комисия начело с Жан-Клод Юнкер, насочени към създаване на нови работни места чрез мобилизиране на инвестиции. Голяма част от Кохезионните фондове и Европейските програми за научни изследвания са предвидени за ключови за конкурентоспособността на европейските икономики области. Г-н Златев подчерта, че създаването на нови работни места и стимулирането на икономическия растеж в ЕС е отговорност не само на публичната власт, но и на бизнес и неправителствения сектор. В заключение, той изтъкна, че за повишаване на инвестиционната активност от съществено значение са регулаторната рамка, бизнес средата и предприемаческия климат.

Президентът на Република България, г-н Росен Плевнелиев, обърна внимание на ключовата роля на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и годишните Национални иновационни форуми за обединяване на усилията на заинтересованите страни в българската иновационна система и нейното подобряване. Г-н Плевнелиев подчерта позитивното икономическо въздействие на инструментите за финансов инженеринг по инициативата JEREMIE както за катализиране на частни инвестиции, така и за стимулиране на предприемаческата среда. В контекста на риск от загуба на средства по оперативните програми на ЕС, г-н Плевнелиев предложи пренасочване на средства към финансови инструменти. Той също така посочи, че приетата Стратегия за интелигентна специализация и предвидените средства за иновации и наука през следващия програмен период 2014-2020 г. създават нужните предпоставки за превръщане на България в регионален иновационен хъб.

Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2014”.

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг към Фондация „Приложни изследвания и комуникации”,, представи резултатите от доклада Иновации.бг 2014 и очерта предизвикателствата пред развитието на националната екосистема. Според иновационния индекс на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” въпреки икономическата стагнация българските фирми продължават да иновират и докато 75% от иновативните фирми са въвели повече от един тип иновации през последните три години, то близо 15% от тях са въвели и четирите вида (продуктова, процесна, маркетингова и организационна). Г-н Стефанов изреди следните положителни аспекти и развития в българската иновационна система: (а) съществуващи инструменти и мерки в подкрепа на НИРД и иновациите; (б) ръст на финансирането за НИРД и броят на заетите с изследователска дейност; (в) устойчив принос към БВП на ИКТ сектора в размер на 5%; (г) зараждаща се предприемаческа екосистема. В края на изказването си г-н Стефанов представи и резултатите от проведеното за първи път от Фондация „Приложни изследвания и комуникации” Проучване на зелените иновации в бизнеса.

Г-н Мартин Рупърт, Директор на Европейската академия за иновационен мениджмънт IMP3rove, подчерта, че фокусът на публичните политики в подкрепа на иновациите е поставен основно върху стимулите за въвеждане на иновации и наличното финансиране, докато резултатността получава второстепенна роля. Той подчерта, че факторите, допринасящи за успешното пазарно реализиране на иновативни идеи, освен осигуряване на необходимото финансиране, включват интелигентна стратегия, иновативна организационна култура, гъвкави процеси, талантлива и квалифицирана работна ръка, както и мониторинг на въздействието.

Г-жа Тале Кандъл, временно управляващ Посолството на Кралство Норвегия в България, сподели норвежкия опит с постигане на устойчив растеж и насърчаване на зелените иновации в индустрията в редица европейски страни чрез така наречения Норвежки грантов механизъм на правителствената агенция Иновации Норвегия. Тя посочи, че включването на екологични аспекти в сегашния модел на икономически растеж изисква съгласувано законодателство и стабилни институции, широк спектър от задължителни и доброволни инструменти, междусекторно сътрудничество, научни изследвания и иновации, както и международно сътрудничество.

Г-н Стоян Боев, изпълнителен директор на Интерконсулт България, иновативно предприятие 2013 г., постави иновативната дейност на една фирма в контекста на напрежението между традициите и промяната. Г-н Боев подчерта, че способността за учене и промяна в една организация са предпоставка за създаване на иновации и въпрос на оцеляване в съвременната икономика. Според него конкурентоспособността на една фирма също така зависи от способността за привличане и задържане на талант и успешните партньорства по веригата на добавена стойност.

Г-н Райън Литъл, мениджър проекти във Фондация BMW, направи кратък преглед на актуалните тенденции в чистите технологии и възобновяемите енергийни източници. Той подчерта, че глобалната икономическа рецесия и изобилието на относително по-евтини ресурси като шистовия газ имат сдържащ ефект върху инвестициите в зелени иновации. Въпреки това г-н Литъл посочи няколко сектори в чистите технологии, които привличат инвеститорски интерес, като например пречистването на вода, напояването, иновациите в земеделието, децентрализираното производство на енергия, батериите и LED. В заключение той подчерта положителната роля на краудфъндинга за набиране на средства за социални и зелени иновации.

Г-н Емил Георгиев, изпълнителен директор на ДеКони, иновативно предприятие 2013 г., очерта три основни елемента в процеса на създаване и реализиране на иновативен продукт. На първо място той постави изграждането на широка коалиция от партньори от публичния, НПО и частния сектор, което би довело както до обединяването на индивидуалната експертиза, носена от всеки участник, така и диверсифициране на риск и повишен инвеститорския интерес. На второ място г-н Георгиев изтъкна важността на добрия пазарен анализ и интелигентния избор на пазарен подход. На последно място, той акцентира върху стремежа към преследване не само на икономически цели, но и на решаване на належащи социални проблеми.

Проф. Румен Николов, Ръководител на Катедра „Компютърни науки“ към Университет по библиотекознание и информационни технологии, посочи за основен дефицит на българската политика в сферата на иновациите липсата на единна и дългосрочна визия за развитие. Г-н Николов изреди следните пет основни предпоставки за успешен български растеж, основан на иновациите: човешки капитал, максимална интеграция в европейски инициативи и програми за наука, иновации и предприемачество, работеща иновационна екосистема, масово внедряване на информационни технологии, активно включване на всички заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.

Г-н Христо Балинов, мениджър за Югоизточна Европа на фонда KIC InnoEnergy към Европейския институт за иновации и технологии (EIT), изведе на преден план важността от подпомагане на иновациите през различните фази на целия им жизнен цикъл – от създаване на прототип до комерсиализация. Наред с осигуряване на нужното финансиране, г-н Балинов акцентира и върху други важни аспекти на процеса по създавне на иновации като формирането на добър екип и изграждането на широка мрежа от контакти.

Модератор на сесията:
Проф. Бистра Боева, Университет за национално и световно стопанство

Програма и презентации

Иновации.бг 2014 (PDF)
Зелени Иновации.бг 2014(PDF)

Каталог на наградените фирми в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2014“

Медийно отразяване

 

Още публикации

Блог