ARC FUND
ARC FUND / Събития / Девети национален иновационен форум

Девети национален иновационен форум

На 5 декември 2013 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Представителството на ЕК в България и Български лекарски съюз проведе Девети национален иновационен форум на тема „Иновации и секторна конкурентоспособност”.

По време на форума Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2013”.


Г-н Огнян Шентов
, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, откри Деветия национален иновационен форум и очерта няколко кръга от въпроси с ключово значение за конкурентоспособността на страната. На първо място той подчерта необходимостта от радикално подобрение на публичната среда и политики не само в сферата на иновациите, но и що се отнася до образование, здравеопазване и антикорупцията. На второ място г-н Шентов акцентира върху натрупващата се критична маса от иновативни фирми и лидери, които успяват да компенсират дефицитите в държавното управление и иновационната екосистема. Накрая, той наблегна на нуждата от ясен ангажимент на най-високо политическо равнище за координиране на усилията на публичния и частния сектор с цел доразвиване на съществуващия потенциал.


Президентът на Република България, г-н Росен Плевнелиев
, подчерта, че темата за иновациите не е нова в политическия дискурс на страната и съществува консенсус за ролята им за увеличаването на доходите, както и облекчаването на демографските проблеми и изтичането на мозъци. Въпреки това той изреди редица нерешени проблеми по отношение на националната иновационна система, като например: (а) неинтегриран подход при разработване и изпълнение на държавни политики в сферата; (б) несъответствие между съществуващите стратегически документи; (в) липса на национален механизъм за координация между заинтересованите страни; (г) липса на предвидимост и честа промяна на националните стратегически приоритети. Г-н Росен Плевнелиев също така отбеляза, че през новия програмен период 2014-2020 г. значението на иновациите ще продължава да расте и Европейската Комисия ще очаква по-ефективно и интелигентно управление на Европейските фондове. В края на изказването си Президентът отбеляза, че в постиндустриалната световна икономика на знанието България не може да продължава да разчита единствено на ценово предимство.


Г-н Огнян Златев
,Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, представи силната иновационна политика като най-важния компонент от формулата за преодоляване на ефектите от кризата и постигане на високи нива на икономически растеж и заетост. В тази връзка той припомни, че на фона на свития общоевропейски бюджет за следващия програмен период 2014-2020 г. Европейската комисия и парламент отделиха най-големия в историята на Европейския съюз бюджет за научни изследвания и иновации, до който равноправен достъп имат и българските учени и иновативни фирми.


Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2013”
.


Г-н Руслан Стефанов
, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, представи резултатите от доклада „Иновации.бг 2012“ и обобщи, че ситуацията в страната по отношение на научните изследвания и иновациите е тревожна. В този контекст той подчерта важни позитивни тенденции като значително нарастващите за поредна година разходи за НИРД от страна на бизнеса, както и доброто представяне на български научни екипи в общностите рамкови програми за научни изследвания. Г-н Руслан Стефанов обърна специално внимание на съществуващите дискриминационни практики по отношение на заплащането на учени на географски и национален принцип, които засилват тенденциите за изтичане на качествен човешки ресурс от периферията към центъра на ЕС. Като изключение на фона на разпокъсаното и неефективно управление на държавната подкрепа за иновациите той посочи успешното изнасяне в частния сектор на управлението на средствата по инициативата JEREMIE. Накрая г-н Стефанов постави ударението върху основните препоръки, които докладът Иновации.бг отправя в последните почти десет години.


Г-н Томас Брънс
,Съветник по търговските въпроси в Посолството на САЩ в България, отбеляза ценния принос на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” за по-доброто разбиране и подобряване на иновациите и конкурентоспособността на страната. В рамките на задълбочаващите се двустранни отношения на България и САЩ в сферата на иновациите той направи преглед на основните канали за абсорбиране на иновации – преки чуждестранни инвестиции, търговия и лицензионни сделки – и даде за пример нарастващия инвестиционен интерес на технологично интензивни американски фирми в сферата на биотехнологии и телекомуникациите. В края на изказването си той подчерта, че макроикономическата стабилност, ниските данъци и ниската цена на труда вече не се разглеждат от потенциалните американски инвеститори като достатъчен стимул и все по-голямо значение придобиват доброто управление, предвидимия режим за защита на интелектуална собственост и ефективните политики за насърчаване на иновациите и предприемачеството.


Г-н Деян Денев
,Председател на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании в България, представи спецификите на иновационната дейност в българската фармацевтична индустрия. Въпреки че в световен план иновациите в сферата се случват традиционно предимно в САЩ, Япония и Западна Европа, според него част от дългия и сложен иновационния процес може да се привлече в България. За постигане на тази цел г-н Денев счита за ключово успешното участие на български учени и фирми в общоевропейските програми за научни изследвания.


Г-н Ивайло Пенчев
,Управител на Уолтопия ООД, Иновативно предприятие на 2012 г., постави най-силно ударение върху добре функциониращо средно образование за развиване на конкурентоспособен и иновативен бизнес в страната. На фона на слабата държавна политика в сферата, той подчерта успешни примери за взаимодействие между бизнеса и неправителствения сектор за откриването и развиване на таланти.

 


Г-н Стефан Деевски
,Управител на АМК – Габрово, се присъедини към нуждата от добре развито образование, особено по отношение на инженерните специалности, където ниското качество и изоставане в броя обучени кадри води до все по-осезаем глад за добри специалисти. Г-н Деевски постави акцент върху възможностите на частния сектор за проактивно противодействие на тези тенденции с помощта на индивидуални или координирани инициативи.


Г-н Венцислав Славков
,Председател на клъстер “Мехатроника и автоматизация”, отбеляза, че нарастващият брой регистрирани клъстери откроява тази форма на кооперация като възможно решение за повишаване на конкурентоспособността и справяне с продължаващата кризата. Г-н Славков изказа тезата, че поради спецификите на самата иновационна дейност за нея е по-важна институционалната и бизнес средата, и едва на второ място съществуването на ефективни механизми за директна подкрепа.

Програма и презентации
Доклад Иновации.бг 2013 (5,6 MB, PDF)
Прес-съобщение за медиите
Каталог на наградените фирми в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2013“

Предишни издания на Националния иновационен форум

Медийно отразяване

Още публикации

Блог