ARC FUND
ARC FUND / Събития / Петият национален иновационен форум

Петият национален иновационен форум

На 24 февруари 2009 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, Представителството на ЕК в България, Enterprise Europe Network – България, Министерството на икономиката и енергетиката и Мисията на Световна банка в България организираха Петия национален иновационен форум в хотел Шератон София Балкан. Събитието се проведе под егидата на Президента на Република България, господин Георги Първанов.

Петият национален иновационен форум бе открит от д-р Огнян Шентов, Председател на фондация „Приложни изследвания и комуникации”. В своите официални встъпителни думи д-р Шентов изтъкна няколко факта, показателни за националната иновационна политика през последните години: необходимостта страната да повиши своята активност в провеждането на европейската и националната иновационна политика, както и все още липсващият инструмент за съфинансиране на проектите, спечелени от български организации по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации на ЕС. В контекста на световната финансова криза България трябва да преосмисли своята икономическа политика и да излезе с категорични решения в три основни насоки:
– формиране и осъществяване на интегрирана национална политика в областта на науката, технологиите и иновациите;
– създаване на център на отговорност – силна публична структура за координиране на националната иновационна система;
– трайно и ефективно взаимодействие между различните субекти на националната иновационна система.
Реализирането на тези три дейности бе изведено като необходимото условие да излезе страната ни на нова траектория.

Президентът на Р. България, г-н Георги Първанов, изрази най-голямата си подкрепа към организаторите на инициативата, особено в началото на Европейската година на творчеството и иновациите. Творчеството и иновациите днес с основание се считат за ключ и основен гарант за добруването на човешката цивилизация. Предприетите мерки в тази насока до момента не дават ясен резултат. Отчита се влиянието на намаленото финансиране, слабата мотивация и концентрация на ресурсите и настоящата финансова криза в това отношение. Необходима е по-голям помощ за развиването на публично-частни партньорства, иновативни производства и включване в иновативни мрежи.

Г-жа Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на ЕК в България, отбеляза символичното значение на Форума в Европейската година на творчеството и иновациите. Целта на тази инициатива е да повиши съзнанието за значението на творчеството като ключов фактор за лично, социално и икономическо развитие. Чрез насърчаване на творчеството и иновациите Европейският съюз цели да развие потенциала на своите граждани, което е от ключово значение за бъдещия облик на Европа в условията на глобална конкуренция. Европейската комисия определя иновациите като основен инструмент за поддържане на заетост и растеж и поставя инвестициите в знание сред четирите ключови приоритета за периода 2008 – 2010г. в рамките на обновената Лисабонска стартегия.

Г-н Флориан Фихтъл, Постоянен представител на Световната банка в България, отбеляза, че, като част от Европейския съюз, България, трябва да повиши жизнения стандарт чрез увеличаване на прозводителността и осигуряване на устойчив растеж. Растежът зависи от поредица от фактори – институционална подкрепа, среда, която насърчава конкуренцията, инициативи и инвестиции в човешки капитал. В тези процеси участват всички представители на националната иновационна система, но приносът на бизнеса е най-съществен. България има нужда да адаптира нови технологични решения, да усъвършенства институционалната си рамка и връзките между нейните звена, да осъществява системна оценка на провежданата политика.

Г-жа Меглена Плугчиева, Заместник-председател на министерския съвет на Република България, представи възможностите, които воденият от нея ресор предлага за развитие на иновациите. Цялостната политика на ЕС е насочена към превръщане на икономиките на страните-членки в конкурентоспосбни и динамични икономики. Основните инструменти в тази посока са: Структурните фондове и Кохезионния фонд за реализиране на политиката за сближаване, Рамковата програма за научно-изследователска дейност и Рамковата програма за конкурентоспосбност и иновации. По ОП Конкурентоспособност за 2009 г. ще стартират две инициативи за иновации – за стартиращи високоиновативни предприятия и подкрепа за внедряване с финансиране от 19,5 млн. лв. Допълнителните възвожнсти са свързани с ОП Човешки ресурси, където ще има облекчения в процедурите за кандидатсване.

По време на форума се състоя церемонията по награждаване на отличените предприятия в конкурса „Иновативно предприятие на годината” . Наградите на победителите бяха връчени от Президента на Република България г-н Георги Първанов

Форумът продължи с представянето на годишния доклад Иновации.бг 2009: Българската иновационна система в условията на глобална икономическа криза, от г-н Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг към Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Според доклада с 3 до 9 % нараства броя на иновиращите предприятия в България за последната година. Оформя се стабилен слой от 1/3 от фирмите, които ежегодно иновират. Най-често срещани са организационните иновации. Въвеждат се и нови процеси за достигане до крайния клиент. Докладът обобщава, че предприятията насочени към международния пазар и въвеждащи международни стандарти, са с по-висок иновативен индекс. България продължава да се развива екстензивно спрямо иновациите – независимо от икономическия растеж процентът на въвеждане на иновации остава еднакъв.

Г-н Патрик Ламберт, Директор на Изпълнителна агенция по конкурентоспособност и иновации към ЕК представи основните дейности и програми, координирани от Агенцията. Той отбеляза ключовата роля на малките и средните предприятия за реализиране на Лисабонската стратегия и представи няколко дейности в тяхна подкрепа: Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP), мрежата Enterprise Europe Network, програмата Eco-innovation и програмата Марко Поло за транспорт. Мрежата Enterprise Europe Network предоставя интегрирана подкрепа за предприятията чрез бизнес коопериране, технологичен трансфер и консултации по европейски програми. За България мрежата обединява 13 партниращи организации от цялата страна.

Г-н Андерс Флодстрьом, член на Изпълнителния комитет на Европейския институт по иновации и технологии фокусира изказването си върху важността на връзката между наука, обучение и иновации в рамките на „триъгълника на знанието”. Повечето фирми иновират чрез собствени научно-развойни звена, но не разполагат с достатъчно ресурси за повишаване на тяхната квалификация чрез обучение. В тази връзка г-н Флодстрьом представи инициативата на Европейския институт по иновации и технологии – Knowledge and innovation communities (KIC), която предоставя финансиране на дейности в темите: устойчива енергия, намаляване на промяната в климата и информационно общество на бъдещето.

Г-н Любомир Дацов, Заместник-министър на финансите, представи финансовата политика на правителството за създаване на среда в подкрепа на иновациите. Г-н Дацов подчерта, че слабите места продължават да бъдат отношението към фирмените инвестиции, връзките между предприятията и липсата на иновативна култура от страна на държавата и предприятията.
Като основни мерки за стимулиране на научната и иновационната дейност г-н Дацов посочи:
– създаването на фонд Научни изследвания и иновации, чрез обединяването на Националния иновационен фонд и Фонд „Научни изследвания”;
– създаване на Държавна компания за изграждане на индустриални паркове;

Г-н Ели Анави, Директор на Дирекция „Политика по отношение на предприятията” в Министерството на икономиката и енергетиката отбеляза, че ролята на публичния сектор в иновационния процес се променя като се отделя все повече внимание на търсенето на иновации (политиката за обществените поръчки). Г-н Анави отчете заслугата на Националния иновационен фонд като финансов инструмент, който за четири години реализира над 360 договора за над 60 млн лева.

Г-н Владимир Димитров, Областен управител на област Благоевград и Председател на регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране представи някои пилотни иновативни проекти, които са залегнали в Регионалната иновационна стратегия на Югозападен район за планиране: Медицински център в София, Иновационен център за алтернативни източници на енергия и енергийна ефективност в Благоевград и действащия клъстер по мехатроника и автоматизация на територията на Благоевград.

Програма и изказвания
Доклад Иновации.бг 2009 (PDF, 7,75 MB)
Резюме на доклада Иновации.бг 2009
Фото галерия
Медийно отразяване

Предишни Национални иновационни форуми:
Четвърти Национален иновационен форум, 2008
Трети Национален иновационен форум 2006
Втори Национален иновационен форум, 2005
Първи Национален иновационен форум, 2004

 

Още публикации

Блог