ARC FUND
ARC FUND / Събития / Семинар за публично-частното партньорство в областта на безопасния интернет

Семинар за публично-частното партньорство в областта на безопасния интернет

На 16 юли 2008 г. Центърът за изследване на демокрацията заедно със Съвета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси на Народното събрание (НС) проведе семинар на тема „Публично-частни партньорства в областта на правосъдието и вътрешните работи: Новата европейска програма за безопасен интернет” с участието на депутати, представители на държавни институции, неправителствени организации и експерти. Семинарът бе организиран като част от дейността на Центъра по проект „Укрепване на капацитета на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) за формиране на публично-частни партньорства при прилагане на стандартите и практиките на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Семинарът бе открит от г-н Димитър Марков, координатор на проект в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, който припомни, че Центърът и Фондация „Приложни изследвания и комуникации” (ФПИК), която е оператор на Горещата линия за незаконно и вредно за деца съдържание в интернет и действа като секретариат на националния Обществен съвет за безопасен интернет, отдавна работят по проблемите на безопасния интернет. Той благодари на Комисията по европейските въпроси на НС, подкрепила събитието като част от цялостното сътрудничество между Центъра и Парламента. Г-н Марков отбеляза, че събитието е част от създаването в рамките на проекта, финансиран по ОПАК, на мрежа от неправителствени организации, работещи по въпросите на правосъдието и вътрешните работи.

Г-н Димитър Хаджиниколов, секретар на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси на Народното събрание, благодари на организаторите на семинара и подчерта, че Комисията е сравнително нова структура към Народното събрание и Съветът за обществени консултации към нея цели укрепване на демократичното начало в нейната работа. Съветът вече е обсъдил становището на Центъра по предложението на Европейската комисия за Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на Интернет и други комуникационни технологии – COM (2008) 106 – и резултатите от обсъждането, както и от семинара, ще залегнат по предложение на НС в доклада на Министерския съвет с препоръките към Европейската комисия в областта на безопасния интернет.

Г-н Георги Апостолов, координатор на програма „Безопасен интернет” във ФПИК, представи накратко основните насоки на становището на Центъра „България и европейската програма за защита на децата в интернет”. Според г-н Апостолов интернет се превръща в част от реалния свят на подрастващите, които използват глобалната мрежа преди всичко за общуване. Ето защо това, което се случва във виртуална среда, включително прояви на дискриминация и насилие, вече се пренася и в реалността. Предложението на Европейската комисия засяга 4 основни области – намаляване на незаконното съдържание в интернет, развиване на безопасна за децата интернет-среда, дейности за повишаване на общественото осъзнаване на рисковете за деца в интернет и изграждане на база от знания за развитието на нови информационни и комуникационни технологии и средства и тяхното ползване от непълнолетните. Становището дава поредица от препоръки за позицията на Република България пред Европейската комисия по отношение на проектодокумента – да се изготви директива, насочена към мобилните оператори в Европа, да се наложи по-активна саморегулация на сайтовете-социални мрежи и сайтовете за обмен на видео-клипове, образователните институции активно да съдействат на националните центрове за безопасен интернет и да се осигурят средства, както и унифицирана методология, за изследване на действията и взаимодействията на непълнолетните в интернет-средата. Към българската държава се отправят препоръки за подписване и ратификация на някои основни документи в областта на компютърните престъпления и сексуалното насилие над деца, както и за въвеждане на системата за възрастов рейтинг на компютърни игри PEGI. Нужно е също да се осигури активно съдействие на държавните институции към Националния център за безопасен интернет, а национален координатор на дейностите да бъде не Министерството на културата, а Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) или Министерството на образованието и науката.

В рамките на последвалата дискусия г-жа Живка Маринова, изпълнителен директор на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”, призова да не се чака финансиране от Европейската комисия, за да се направи изследване за децата и интернет на национално ниво. Г-жа Радиона Никова, директор на Дирекция „Програми, европейска интеграция и международно сътрудничество” в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), описа накратко дейността на агенцията и на Обществения съвет за безопасен интернет заедно с неправителствени организации и представители на бизнеса и отбеляза, че децата следва да се разглеждат не само като обект на въздействие, но и като ресурс за справяне с проблемите на безопасността в интернет. Като пример бе посочена инициативата на ДАЗД за разработване на компютърни игри без прояви на насилие, както и уебстраницата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) за сигнали за незаконно съдържание в интернет. Г-жа Никова се спря и на дейността на телефонната линия за деца в риск и описа прехода към въвеждането на универсалния европейски телефонен номер за помощ на деца 116.

Г-жа Даринка Станчева, член на Комисията по европейските въпроси към Народното събрание, пое ангажимент да провери докъде е стигнал процесът на ратификация на международноправните инструменти в областта на безопасността в интернет и призова за по-гъвкаво финансиране на неправителствените организации, както и за провеждане на изследвания в обсъжданата област. В тази връзка г-н Димитър Марков отбеляза празнината, която съществува в България между финансирането на неправителствените организации, провежданите от тях изследователски проекти и формирането на държавни политики. Той призова отговорните държавни органи да формират ясни приоритети при финансирането на неправителствените организации от държавния бюджет. Призивът бе подкрепен от г-жа Станчева, която се ангажира да инициира открито заседание на Комисията по европейските въпроси и Комисията за младежта и спорта, където да се обсъдят поставените въпроси.

Народният представител г-н Николай Камов подчерта, че заключенията на семинара трябва да получат широк обществен отзвук и като инструмент за това следва да се използва внасяният от Държавната агенция за младежта и спорта в НС ежегоден доклад за децата и младежта. Г-н Камов потвърди ангажимента на народните представители, присъстващи на събитието, да се провери състоянието на процеса на ратификация на двата международни инструмента в областта на безопасността в интернет и да се внесат съответни ратификационни законопроекти.

Г-н Пейчо Пеев, държавен експерт в Националния статистически институт, предложи финансиране за научни изследвания да се търси по линия на работните групи на Европейската комисия, подготвящи Европейското виктимологично изследване. Г-жа Живка Маринова отново насочи фокуса към превенцията на правонарушенията, извършени от и спрямо деца. Тезата й бе подкрепена от г-н Явор Колев, ръководител на сектор „Компютърни престъпления” в ГДБОП, който разказа за инициативата на сектора за обучителни мероприятия в столичните училища по въпросите на безопасността в интернет и предложи създаване на специални аудиовизуални материали с цел усъвършенстване на методиката на лекциите. Г-жа Ева Головинска, старши експерт в ДАЗД, призова към по-голяма конкретност при изследванията за децата и интернет и даде като пример предстоящо проучване по темата за общуването в глобалната мрежа и когнитивното развитие на подрастващите.

В следобедната работна сесия по проблемите на безопасния интернет експертите на Центъра за изследване на демокрацията и на ФПИК продължиха обсъждането на становището на Центъра „България и европейската програма за защита на децата в интернет” и набелязаха пътища за осъществяване на конкретните мерки, посочени в препоръките от документа.

Програма и презентации

CSD Brief No 17: България и Европейската програма за защита на децата в интернет (PDF, 316 KB)

Медийно отразяване

 

Още публикации

Блог