ARC FUND
ARC FUND / Събития / Шести национален иновационен форум

Шести национален иновационен форум

На 1 март 2010 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, Enterprise Europe Network – България, Министерството на икономиката и енергетиката и Мисията на Световна банка в България организираха Шестия национален иновационен форум. Събитието се проведе под егидата на министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов.

Шестият национален иновационен форум бе открит от д-р Огнян Шентов, Председател на фондация „Приложни изследвания и комуникации”. В своите встъпителни думи д-р Шентов изтъкна три съществени момента за развитието на иновационната политика: – иновациите са в сърцевината на европейските политики и е необходимо България не само да се приспособява към тях, но и активно да участва в тяхното формулиране и осъществяване; – основните движещи сили на иновационния процес са малките и средните предприятия и научноизследователските организации; – правовата държава има ключова роля за формирането и реализацията на иновационните политики и за доброто функциониране на пазарната икономика и създаването на благоприятна бизнес среда.Г-н Флориан Фихтъл, Постоянен представител на Световната банка в България, отбеляза, важността на иновациите за преминаването към икономика, основаваща се на знанието и за преодоляване на икономическата криза. Той отбеляза, че основна среда за иновациите са качественото образование и добрия мениджмънт на образователната система. От особена важност е и премахването на административните и финансови бариери пред бизнеса в България.

Министър-председателят на Р. България, г-н Бойко Борисов, изрази загриженост за изоставането на България в иновационните процеси, което ще се отрази сериозно върху бъдещото икономическо развитие на страната. Положителни индикации за промяна на това забавяне са размразените европейски средства, чието ефективно оползотворяване е приоритет за правителството. Радостен факт е и повишената активност на общините като бенефициенти на част от оперативните програми и създаващи благоприятни условия за местния бизнес. Създадена е добра данъчна и обществена основа, която се очаква да привлече сериозни чуждестранни инвеститори.

По време на форума се състоя церемонията по награждаване на отличените предприятия в конкурса „Иновативно предприятие на годината”. Наградите на победителите бяха връчени от министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов.

Форумът продължи с представянето на годишния доклад Иновации.бг 2010: Иновационната политика на България – възможности за следващото десетилетие, от г-н Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг към Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Според доклада през изтеклата година е нарастнал дела на иновативните фирми в България от 43 % на 71 %. Това отразява положителните последствия от приемането на страната като пълноправен член на Европейския съюз и усилията на бизнеса да отговори на изискванията на конкурентните европейски пазари и законодателство. Кризата стимулира предприятията да търсят начини за диференциация на своите продукти и услуги и за по-ясни послания към потребителите, което води до увеличаване на маркетинговите иновации. Докладът представя възможностите, които 2010 г. предоставя за вземането на критични решения и мобилизирането на предприемаческата и иновационната активност, човешкия и интелектуалния капитал с цел постигане на икономическо възстановяване от кризата и устойчив растеж в България. Това означава актуализиране на съществуващата Национална иновационна стратегия, обвързване с насоките за развитие на науката и икономиката и поемане на конкретен ангажимент от страна на правителството на най-високо равнище.

Г-н Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството представи регионалния аспект на иновациите и свързаните с тях политики. Според изследвания на ресорното му министерство над 80 % от иновационния потенциал на икономиката е съсредоточен около столицата, в Югозападния район за планиране. Останалите български райони за планиране също имат голям потенциал и са разработили свои регионални иновационни стратегии, които за момента остават нереализирани. Съществени усилия трябва да се положат при правилното програмиране на следващия програмен период на европейските фондове 2014-2020, чрез обществен дебат, което да се основава на активното участие на местната администрация, индустрията, науката и неправителствените организации. МРРБ може да поеме координираща роля за реализиране на бъдещите регионални иновационни стратегии и тяхната интеграция чрез съответни финансови индикатори и средства.

Г-н Мартин Димитров, Председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм към Народното събрание акцентира върху създаването на благоприятна бизнес среда, която да стимулира иновативното развитие, конкурентоспособността и икономическия растеж. Правната рамка е от съществено значение в този аспект, особено когато е съчетана с оценка на въздействието на всеки закон като добър подход за вземане на решения. Създаването на добра бизнес среда обикновено среща съпротива на привържениците на статуквото. Тя, обаче, е абсолютно необходима за правилната реализация на добрите иновативни идеи в полза на обществото. Примерно средство за създаване на благоприятна бизнес среда е електронното правителство чрез предоставяне на дистанционни административни услуги.

Г-н Трайчо Трайков, Mинистър на икономиката, енергетиката и туризма подчерта активната роля на министерството за налагане на иновациите като национален приоритет в няколко насоки: – реализирането на ОП „Конкурентоспособност” и предстоящия конкурс за развитие на стартиращи предприятия чрез финансова подкрепа за внедряване на иновативни продукти; – функционирането на Националния иновационен фонд, който укрепва връзките между малките и средните предприятия и научноизследователските организации; – осигуряване на национално съ-финансиране за проекти от национално значение, като Eurostars и Enterprise Europe Network. Министър Трайков посочи като приоритет намаляването на административната тежест за бизнеса.

Г-н Томислав Дончев, Кмет на Габрово отбеляза положителните ефекти на икономиката на знанието – генериране на печалба и повишаване на конкурентоспособността. Подкрепящата роля на държавата трябва да се изрази чрез премахване на пречките пред иновационното развитие като подобряване на административното обслужване, намаляване нивата на корупция и далновидно и прозрачно планиране. Това е от особено значение за иновативните фирми, чиято дейност често е свързана с пазарен риск. Подкрепящата роля на местната власт може да се изрази чрез предоставяне на пълен списък електронни услуги за бизнеса, опростяване и поевтиняване на административните процедури и намаляване на местните данъци и такси.

Г-н Огнян Траянов, Президент на фирма „ТехноЛогика” акцентира върху важната роля на неправителствените организации като медиатори в диалога между държавата, науката и бизнеса. Иновационната дейност, за разлика от производствената, е свързана с управление на риска. Затова при осигурена от държавата устойчива и стабилна среда, бизнесът може да планира рисковете, които поема в иновационната си дейност.

Програма и изказвания:

10.00 Откриване
Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Флориан Фихтъл, Постоянен представител на Световната банка в България

10:30 Церемония по награждаването на победителите от Националния конкурс за иновативно предприятие на 2009 година
Министър-председателят на Република България Бойко Борисов връчва наградите на отличените предприятия

11:30 Иновационната икономика на България 2020 – политики за конкурентоспособност и растеж

Динамика в иновационната икономика на България
Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

Иновациите в политиката за регионално развитие на Република България в програмния период 2014-2020
Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството

Икономическата политика на България за подкрепа на иновациите
Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Мартин Димитров, Председател, Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм, Народно събрание

Томислав Дончев, Кмет на Община Габрово

Институционална среда и фирмени стратегии за иновации
Огнян Траянов, Президент, ТехноЛогика

Дискусия

Модератор:
Доцент Миланка Славова, Университет за национално и световно стопанство

Доклад Иновации.бг 2010 (PDF, 4.8 MB)
Прес-съобщение до медиите (PDF, 0,2 МВ)
Медийно отразяване
Докладът Иновации.бг 2010 на сайта на Cordis
Национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2009

 

Още публикации

Блог