ARC FUND
ARC FUND / Събития / Шести национален иновационен форум

Шести национален иновационен форум

На 1 март 2010 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, Enterprise Europe Network – България, Министерството на икономиката и енергетиката и Мисията на Световна банка в България организираха Шестия национален иновационен форум. Събитието се проведе под егидата на министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов.

Шестият национален иновационен форум бе открит от д-р Огнян Шентов, Председател на фондация „Приложни изследвания и комуникации”. В своите встъпителни думи д-р Шентов изтъкна три съществени момента за развитието на иновационната политика: – иновациите са в сърцевината на европейските политики и е необходимо България не само да се приспособява към тях, но и активно да участва в тяхното формулиране и осъществяване; – основните движещи сили на иновационния процес са малките и средните предприятия и научноизследователските организации; – правовата държава има ключова роля за формирането и реализацията на иновационните политики и за доброто функциониране на пазарната икономика и създаването на благоприятна бизнес среда.

Г-н Флориан Фихтъл, Постоянен представител на Световната банка в България, отбеляза, важността на иновациите за преминаването към икономика, основаваща се на знанието и за преодоляване на икономическата криза. Той отбеляза, че основна среда за иновациите са качественото образование и добрия мениджмънт на образователната система. От особена важност е и премахването на административните и финансови бариери пред бизнеса в България.

Министър-председателят на Р. България, г-н Бойко Борисов, изрази загриженост за изоставането на България в иновационните процеси, което ще се отрази сериозно върху бъдещото икономическо развитие на страната. Положителни индикации за промяна на това забавяне са размразените европейски средства, чието ефективно оползотворяване е приоритет за правителството. Радостен факт е и повишената активност на общините като бенефициенти на част от оперативните програми и създаващи благоприятни условия за местния бизнес. Създадена е добра данъчна и обществена основа, която се очаква да привлече сериозни чуждестранни инвеститори.

По време на форума се състоя церемонията по награждаване на отличените предприятия в конкурса „Иновативно предприятие на годината”. Наградите на победителите бяха връчени от министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов.

Форумът продължи с представянето на годишния доклад Иновации.бг 2010: Иновационната политика на България – възможности за следващото десетилетие, от г-н Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг към Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Според доклада през изтеклата година е нарастнал дела на иновативните фирми в България от 43 % на 71 %. Това отразява положителните последствия от приемането на страната като пълноправен член на Европейския съюз и усилията на бизнеса да отговори на изискванията на конкурентните европейски пазари и законодателство. Кризата стимулира предприятията да търсят начини за диференциация на своите продукти и услуги и за по-ясни послания към потребителите, което води до увеличаване на маркетинговите иновации. Докладът представя възможностите, които 2010 г. предоставя за вземането на критични решения и мобилизирането на предприемаческата и иновационната активност, човешкия и интелектуалния капитал с цел постигане на икономическо възстановяване от кризата и устойчив растеж в България. Това означава актуализиране на съществуващата Национална иновационна стратегия, обвързване с насоките за развитие на науката и икономиката и поемане на конкретен ангажимент от страна на правителството на най-високо равнище.

Г-н Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството представи регионалния аспект на иновациите и свързаните с тях политики. Според изследвания на ресорното му министерство над 80 % от иновационния потенциал на икономиката е съсредоточен около столицата, в Югозападния район за планиране. Останалите български райони за планиране също имат голям потенциал и са разработили свои регионални иновационни стратегии, които за момента остават нереализирани. Съществени усилия трябва да се положат при правилното програмиране на следващия програмен период на европейските фондове 2014-2020, чрез обществен дебат, което да се основава на активното участие на местната администрация, индустрията, науката и неправителствените организации. МРРБ може да поеме координираща роля за реализиране на бъдещите регионални иновационни стратегии и тяхната интеграция чрез съответни финансови индикатори и средства.

Г-н Мартин Димитров, Председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм към Народното събрание акцентира върху създаването на благоприятна бизнес среда, която да стимулира иновативното развитие, конкурентоспособността и икономическия растеж. Правната рамка е от съществено значение в този аспект, особено когато е съчетана с оценка на въздействието на всеки закон като добър подход за вземане на решения. Създаването на добра бизнес среда обикновено среща съпротива на привържениците на статуквото. Тя, обаче, е абсолютно необходима за правилната реализация на добрите иновативни идеи в полза на обществото. Примерно средство за създаване на благоприятна бизнес среда е електронното правителство чрез предоставяне на дистанционни административни услуги.

Г-н Трайчо Трайков, Mинистър на икономиката, енергетиката и туризма подчерта активната роля на министерството за налагане на иновациите като национален приоритет в няколко насоки: – реализирането на ОП „Конкурентоспособност” и предстоящия конкурс за развитие на стартиращи предприятия чрез финансова подкрепа за внедряване на иновативни продукти; – функционирането на Националния иновационен фонд, който укрепва връзките между малките и средните предприятия и научноизследователските организации; – осигуряване на национално съ-финансиране за проекти от национално значение, като Eurostars и Enterprise Europe Network. Министър Трайков посочи като приоритет намаляването на административната тежест за бизнеса.

Г-н Томислав Дончев, Кмет на Габрово отбеляза положителните ефекти на икономиката на знанието – генериране на печалба и повишаване на конкурентоспособността. Подкрепящата роля на държавата трябва да се изрази чрез премахване на пречките пред иновационното развитие като подобряване на административното обслужване, намаляване нивата на корупция и далновидно и прозрачно планиране. Това е от особено значение за иновативните фирми, чиято дейност често е свързана с пазарен риск. Подкрепящата роля на местната власт може да се изрази чрез предоставяне на пълен списък електронни услуги за бизнеса, опростяване и поевтиняване на административните процедури и намаляване на местните данъци и такси.

Г-н Огнян Траянов, Президент на фирма „ТехноЛогика” акцентира върху важната роля на неправителствените организации като медиатори в диалога между държавата, науката и бизнеса. Иновационната дейност, за разлика от производствената, е свързана с управление на риска. Затова при осигурена от държавата устойчива и стабилна среда, бизнесът може да планира рисковете, които поема в иновационната си дейност.

Програма и изказвания
Видео архив
Доклад Иновации.бг 2010 (PDF, 4.8 MB)
Резюме на доклада Иновации.бг 2010
Съдържание на доклада
Прес-съобщение до медиите (PDF, 0,2 МВ)
Медийно отразяване
Докладът Иновации.бг 2010 на сайта на Cordis
Национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2009

Предишни Национални иновационни форуми
Пети Национален иновационен форум,2009
Четвърти Национален иновационен форум, 2008
Трети Национален иновационен форум, 2006
Втори Национален иновационен форум, 2005
Първи Национален иновационен форум, 2004

Още публикации

Блог