ARC FUND
ARC FUND / Публикации / 15 неправителствени ИТ организации се обединиха в ИКТ Клъстер Общност

15 неправителствени ИТ организации се обединиха в ИКТ Клъстер Общност

15 неправителствени организации, представляващи над 350 фирми в ИКТ сектора в България, легитимираха създаването на ИКТ Клъстер Общност. Основната цел на обединението е да се консолидират усилията на ИКТ индустрията за създаване на единни политики и стратегии за развитие на сектора, в тясно сътрудничество с държавните институции.

Към формираната ИКТ Клъстер Общност, създадена като естествено продължение на дейността на Българския ИКТ Клъстер, като равноправни членове се присъединиха Българската стопанска международна асоциация (БИБА), Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика, „Клуб иновативни сценарии”, Фондация „Право и интернет”, Българската Уеб асоциация, Сдружение с нестопанска цел „Интерспейс”, „Интернет Общество”, Фондация „Електронно здравеопазване-България”, Национална изследователска мрежа и Национална мрежа за бизнес развитие, обединяваща над 40 бизнес центрове в страната и над 10 бизнес инкубатори, както и високотехнологичните бизнес инкубатори във Варна и Габрово.

Асоциациите АСТЕЛ, БАСКОМ и СЕК също подкрепиха създаването на ИКТ Клъстер Общността, нейната програма и план за работа.

„Създаването на ИКТ клъстер общност е в отговор на разпознатата необходимост от активни действия от страна на публичния сектор за реализиране на много от инициативите на различните ИКТ организации. Също така и заради необходимостта от създаване на благоприятна среда, способстваща развитието на отделните компании в сектора. По естествен път неправителствените организации в ИКТ индустрията стигнаха до извода, че общите усилия, единната политика и координацията между нас могат да бъдат естествения и конструктивен коректив за формиране на държавната политика в ИКТ сектора”, каза Петър Статев, председател на Управителния съвет на Българския ИКТ Клъстер.

Първата стъпка от работата на ИКТ Клъстер общността е да се създаде годишна програма за работа на Общността в няколко основни направления: държавни политики и практики за развитие на ИКТ сектора, създаване на пазарна среда за работата на ИКТ фирмите, подобряване на образованието и професионалното развитие, позициониране и популяризация на българската ИКТ индустрия с правилните послания, както пред чуждестранни инвеститори и партньори, така и в България.

На първото си Общо събрание ИКТ Клъстер общността се обедини около становището, че в България липсва ефективна координация за създаването и изпълнението на политиките за развитие на сектора; липсва държавна политика за патента и защита при износ на български софтуерни и иновационни продукти; трудно се осигурява финансиране за развитие на ИКТ фирмите, тъй като няма практика за създаване на рискови фондове; също така няма достатъчно и добре подготвени ИТ специалисти.

„Единодушно решихме да изготвим предложение до Министерството на образованието и науката (МОН) за увеличаване броя на ИКТ студенти в българските университети, както и за промяна в методологиите и практиките на програмите, осигуряващи специални ИКТ умения и знания. Необходимостта от квалифицирани кадри в ИКТ индустрията е огромна, а в момента от българските университети излизат около 3000 специалисти годишно, което не отговаря на нарастващото търсене на индустрията. Обучителните програми също следва да бъдат преразгледани, защото в момента не отговарят на високата динамика на промените в технологичния сектор и квалификацията на младите професионалисти не съответства на нуждите на ИКТ бизнеса ”, каза още Петър Статев.

Българският ИКТ Клъстер е учреден през декември 2004 г. като естествено продължение на сътрудничеството в рамкитe на ИКТ общността за създаването и реализирането на “Националната стратегия за конкурентоспособност на България на световните ИКТ пазари”. Посредством създадената ‘ИКТ Клъстер Общност’ ще се споделят знания, опит и възможности за развитие. Форумът е отворен за всеки глас от сектора – научни институти, университети, неправителствени организации, държавни институции, сдружения.

 

Още публикации

Блог