ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Електронната страница TechWeb подпомага МСП при кандидатстването им в Шестата рамкова програма

Електронната страница TechWeb подпомага МСП при кандидатстването им в Шестата рамкова програма

Електронната страница TechWeb  за МСП на Информационната служба за малките и средните предприятия, които биха желали да кандидатстват за финансиране на научни изследвания от Европейския съюз, е преработена и предлага широка подкрепа за МСП, които се интересуват от Шестата рамкова програма. Домакин на TechWeb е порталът CORDIS. Страницата позволява да се проследят възможностите за финансиране по Шестата рамкова програма и правилата за участие с предложения за проекти.

Около 15 % от бюджета на седемте приоритетни тематични области на Шестата рамкова програма (около 1700 млн. евро) са предвидени за малките предприятия. TechWeb демонстрира изследователските възможности, предлагани на МСП, в подкрепа на усилията за стимулиране на участието им в седемте тематични области.
Други 430 млн. евро са предвидени за хоризонтални изследователски дейности с участието на МСП. На страницата има специални рубрики за участие в CRAFT проектите и в колективните изследователски проекти. Предлага се също икономическа и технологична информация.

Службата предлага достъп до правилата и документите за участие с предложения за проекти, като стъпките са обяснени най-подробно. Дадена е възможност да се търсят партньори за участие в проектите и е предоставена информация за процедурата на сключване на договори.

Страницата предлага на мениджърите информация за успешно приключили проекти. Даден е списък с възможности за обучение и квалификация, както и адресната информация на звена, подпомагащи МСП на национално равнище и на равнище ЕС. Освен това могат да се намерят информация, свързана със защитата на интелектуалните права на иновативните МСП, както и линкове към други източници за подкрепа и информация.

Редовно се оповестяват новопостъпилите съобщения за различни прояви и за новини в иновативните МСП, като се акцентира върху европейското изследователско пространство и ролята на МСП в Шестата рамкова програма.
За да може страницата да се усъвършенства непрекъснато, службата се обръща към всички ползватели с молба да попълнят кратък въпросник, с което ще допринесат за бъдещото й актуализиране.

http://sme.cordis.lu/home/index.cfm


Въпросникът може да бъде намерен на уеб-адрес: http://sme.cordis.lu/site_help/feedback.cfm

Източник: CORDIS-Focus No.230/2003

Още публикации

Блог