ARC FUND
ARC FUND / Публикации / На всеки 10 ученика ще има по един компютър от 2007 г.

На всеки 10 ученика ще има по един компютър от 2007 г.

През 2006 г. училищата да бъдат дооборудвани с преносими компютри и мултимедийни проектори, които да могат да се използват от учителите при преподаването в различните класни стаи. Това предвижда актуализираният план за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища. През 2007 г. дооборудването на училищата с компютри ще продължи, за да може на всеки 10 ученика да има по един компютър.

Друг акцент в плана е повишаването на използването на наличните компютри чрез завършване на обучението на учителите за придобиване на базова компютърна грамотност, провеждане на специализирано обучение за използване на компютрите по различните учебни предмети, както и създаване на електронно образователно съдържание и развитие на образователния портал. Още 2100 училища ще бъдат включени в националната образователна мрежа, като по този начин над 90% от училищата ще бъдат свързани с високоскоростен интернет и ще могат да ползват всички образователни ресурси, достъпни чрез образователния портал.

В резултат на изпълнението на Националната стратегия и Плана за действие към нея през 2005 г. са закупени 27 414 компютри, 3122 сървъри, принтери и скенери. Изградени са локални мрежи във всеки новооборудван компютърен кабинет и е осигурен е високоскоростен Интернет за 1000 училища, като са обучени за ползване на компютърна техника 45 000 учители от общо 108 569. Създаден е национален образователен портал и електронно учебно съдържание за гимназиалния етап на образование.

Актуализираният план за реализиране на Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст през 2006 г. е свързан с изпълнението на два модула – оптимизиране на училищната мрежа и осигуряване на превоз за учениците до VIII клас, когато училищата се намират в друго селище, и осигуряване на закуска на учениците до IV клас.

Целта на първия модул е да се осигурят условия за достъп до образование на учениците чрез създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение. За целта регионалните инспекторати на МОН, съгласувано със съответните общини, трябва да направят предложения за училищата, които да бъдат включени в модула, а след това да се проведат процедури по закупуването на автобуси. Вторият модул цели да задържи децата в училище и като подпомогне родителите им с осигуряването на храна. Това ще им даде равен достъп до образование без оглед на техния социален статус.

В изпълнение на Плана за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст през 2005 г. са закупени 219 микробуса, с което се осигури превозът до средищни училища на 13 140 ученика от 134 общини и 219 училища.

В резултат на предприетите мерки броят на завърналите се ученици в училище се увеличи с 10 085 към м. декември.

 

Още публикации

Блог