ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Стартира Национален конкурс по проект “Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България

Стартира Национален конкурс по проект “Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България

Националният конкурс по проект “Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България” е ориентиран към студенти, хора с висше образование: бакалавър или магистър и докторанти, съгласно условията на глава трета, раздел първи от оперативното ръководство, с цел подпомагането им да започнат собствен бизнес.

Проектът финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.
Допустимите разходи в рамките на проекта са разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, разходи за закупуване на материали и консумативи, разходи за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с обслужване на ескроу банковата сметка по проекта, необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана.

Проектът “Техностарт 2” е в изпълнение на приоритетни области №1 „Предприемачество“ и №9 „Умения и иновации“ от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г. Целта е да се насърчат младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи, да реализират тези идеи и да се промотират успехите им.

Конкурсната документация се подава лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на икономиката от 09.00 до 17.30 часа до 17-ти октомври 2016 г., включително на адрес – 1052 София, ул. „Славянска“ №8 или по пощата.

Условия и документация по Конкурса

За повече информация и съдействие:

Мая Цанева

ел.поща maya.tsaneva(at)online.bg, тел. 02/ 973 3000 (437)

АРК Консултинг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ Enterprise Europe Network-България

 

Още публикации

Блог