ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Училищата се нуждаят от процедура за действия при насилие

Училищата се нуждаят от процедура за действия при насилие

Във връзка с инцидента в училище в Дупница с масов бой с участие на ученици Националният център за безопасен Интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации (Фондация ПИК) и Асоциация „Родители“ разпространи следното становище:

Случаят в Дупница на тормоз над ученичка, саморазправа на родител, масов изблик на агресия от ученици и арест на 8 ученика демонстрира спешната необходимост българските училища да разработят конкретна процедура и координационен механизъм за справяне с насилие, която включва откриване на признаци за криза, управление на самата криза и обезопасяване на ситуацията и последваща работа с отделните участници и цялата училищна общност. Процедурата и координационния механизъм следва да се изработят под ръководството на квалифициран психолог с участието на училищното ръководство, представители на родителите, на Регионалния инспекторат по образованието, Отдела за закрила на детето, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, представители на ученици от горен курс.

В последните години има ясна тенденция към нарастване на агресията в училище, с която семействата, училищните администрации и правоохранителните органи не могат да се справят поотделно. Проявите на насилие са симптом за проблем в развитието на училищната общност, която не успява да научи децата и младите хора да се свързват един с друг по значим начин. Важно е училището да припознае за своя основна цел да развива уменията за общуване с други хора в голяма група. Вкъщи децата могат да получат всякаква информация, да се научат да общуват с близки хора, да получат инструкции за поведение в света извън дома, но общуването в голяма група се научава единствено чрез практикуване на отношения в общността. Това може да се случи последователно и управлявано по смислен начин единствено в училище. Затова е важно всяко училище да разполага с достатъчен ресурс за такава работа – да има подготвен психолог, който да работи за общностно развитие и развитие на социалните умения.

Следва да си даваме сметка, че в контекста на съвременното общество отношенията между децата и младите хора може да бъдат усложнени от възможностите за използване на интернет. Както показаха резултатите от общоевропейското изследване „Децата на ЕС онлайн“, проведено през 2010 г., 20 % от децата в България да били подложени на реален или виртуален тормоз от съученици през последните 12 месеца. Ефектът на преливане между реалния и виртуалния тормоз беше идентифициран от Националния център за безопасен Интернет още преди 3 години и беше разработена методика за специален обучителен курс за развиване на социалните умения на учениците. Използването на такива инструменти е сериозен ресурс в подкрепа на училището и трябва да се превърне в съществен елемент от училищната политика за развитие на социалните умения на учениците.

Асоциация „Родители“ и Фондация ПИК призовават българското училище да припознае водещата си роля и отговорност в развитието на социалните и гражданските умения на децата. Настояваме българската държава да предостави на всички училищни общности достатъчно ресурси за осъществяване на ефективна превенция, управление на кризи и ефективно междуинституционално взаимодействие.

 

Още публикации

Блог