ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Ангелина Атанасова

Ангелина Атанасова

Д-р Ангелина Атанасова

Старши анализатор, Програма „Научна, технологична и иновационна политика“

Образование 

Доктор по Право на ЕС,
Юридически факултет, Католически университет Льовен, Белгия

Магистър по Публична политика,
Централноевропейски университет, Унгария

Бакалавър по Комуникации,
Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Езици
English, Français

Биография

Д-р Ангелина Атанасова е експерт по социална политика, равенство и анти-дискриминация, права на хората с увреждания и съдебен диалог между Съда на Европейския съюз и националните съдилища в ЕС. Във Фондация „Приложни изследвания и комуникации” работата й е фокусирана върху уязвими групи, трудова мобилност и социално включване, в проекти в рамките на програма „Хоризонт Европа“. Ангелина е доброволен научен сътрудник към Юридическия факултет на Католическия университет в Льовен (Белгия).

През последното десетилетие фокусът на нейната работа е върху сравнителни изследвания относно правата на хората с увреждания и равенството между половете, социалната политика и заетостта на равнище ЕС. Като изследовател в Европейската социална обсерватория, Ангелина ръководи тематична група по правата на хората с увреждания за академичната подготовка на белгийското председателство на Съвета на ЕС (2024 г.) и е член на основния екип за сравнителен анализ на финансирания от Европейската Комисия European Social Policy Analysis Network (ESPAN). Като Мениджър изследвания в Ecorys, Ангелина ръководи и допринася за последващи оценки, оценка на въздействието и други проекти в областта на социалната политика и образованието, главно за ГД „Образование, младеж, спорт и култура“, ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Селско стопанство и развитие на селскостопанските райони“ на Европейската Комисия.

Преди това Ангелина е била изследовател в проект, финансиран от Европейския съвет за научни изследвания в Католическия университет в Льовен, за съдебно сътрудничество между Европейския съд за Европейския съюз и националните съдилища в ЕС. Нейният докторантски научен проект (Резюме) изследва приложението на процедурата за преюдициално запитване (член 267 ДФЕС) при спорове в областта на правото на ЕС по отношение на социалната политика. Ангелина печели стипендия по програмата Re:constitution (2020-2021), и е гостуващ изследовател в Центъра за върхови постижения за международни съдилища (iCourts) на Датската национална изследователска фондация (2019) и в Департамента по политически науки (2016), които са в Университета на Копенхаген. Преди това Ангелина е работила като консултант по събирането на данни за равенството за Института за европейска политика „Отворено общество“. Тя е автор на редица академични статии, доклади и статии за широката общественост с фокус върху правата на хората с увреждания, социалната политика и съдебния диалог в ЕС.

Изследователски фокус

Социална политика и включване, пазар на труда, равенство и анти-дискриминация, права на хората с увреждания, съдебен диалог в ЕС

Теми от интерес

  • Социална политика
  • Права на хората с увреждания и организации на хора с увреждания
  • Мобилизация
  • Гражданско общество
  • Съдебен диалог
  • Основни права
  • Демокрацията в Централна и Източна Европа