ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Даниела Чонкова

Даниела Чонкова

Даниела Чонкова

Ръководител на програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“

Образование 

Mагистър по стопанско управление,
Университет за национално и световно стопанство, София

Магистър по хидроинженерство,
Университет за архитектура, строителство и геодезия, София

Езици
English, Français

Биография

Даниела Чонкова ръководи програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“ във Фондация „Приложни изследвания и комуникации.“ Има над 20 годишен опит в управлението на европейски проекти. Професионалните й интереси и опит са в областта на научните изследвания, иновациите, зелената трансформация, устойчивото развитие и бизнес клъстерите на микро ниво (МСП) и макро ниво (политики). 

Нейната експертиза на микро равнище включва портфолио от консултантски услуги за МСП по иновации, зелена трансформация, устойчиви бизнес модели и индустрия 4.0. Тя е консултант по управление на иновациите, лицензиран от IMP3rove Academy/ATKerney. Води индивидуални обучения, както и семинари за повишаване капацитета на бизнеса и други заинтересовани страни в областите на своята специализация. 

Даниела координира Enterprise Europe Network в България,  участва в консултативната група на Enterprise Europe Network към EASME и DG Grow, ЕК, и е тематична контактна точка на EEN за клъстери, научни изследвания и иновации. Член е на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж“ (ОПНОИР).

На макро равнище нейният опит и интереси са свързани с разработване и анализ на иновационни политики, стратегии за интелигентна специализация, клъстерни политики. Подпомага изготвянето на планове с мерки за подобряване ефективността на редица финансови и стратегически инструменти за МСП, включително на Националния иновационен фонд. Също така, Даниела работи върху иновации и нови бизнес модели, базирани на ценностите на екосистемата на градското земеделие.

Изследователски фокус

Иновации, Индустрия 4.0, бизнес клъстери, устойчиво развитие, интелигентна специализация

Теми от интерес

  • Иновации
  • Индустрия 4.0
  • Бизнес клъстери
  • Устойчиво развитие
  • Интелигентна специализация