ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Даниела Георгиева

Даниела Георгиева

Доц. д-р Даниела Георгиева

Старши анализатор

Образование

Доктор по икономика, специалност икономика и управление по отрасли,
Международно висше бизнес училище, Ботевград

Магистърска степен, Бизнес финанси,
Международно висше бизнес училище, Ботевград

Езици
English

Биография

Д-р Даниела Георгиева е експерт във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ с фокус на дейността си върху подпомагане на бизнеса чрез иновации и научни изследвания. В своето кариерно развитие Даниела Георгиева е заемала позиции като институционален Еразъм+ координатор в МВБУ, изследовател към СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет, хоноруван асистент по международен проект към БАН, Началник на политически кабинет към Министерство на туризма в рамките на служебен кабинет. 

През февруари 2016 г. Даниела Георгиева завършва успешно специализация на тема „Promoting innovation and entrepreneurship through incubation“ в Entrepreneurship and Development Institute of India. Тя има множество публикации в страната и чужбина по теми, свързани с иновационното развитие на предприятията и стимулиране на научноизследователската и развойната дейност на микро- и макро равнище. Финалист е с проектна идея на тема „Make it visible“ в състезание „Иновации в действие“, Академия “Иновация в действие” на Солвей Соди, 2015 г. Има спечелено първо място на национално равнище, в международно състезание на Konica Minolta, с иновативна проектна идея под наименование „Doctrina“, 2018 г.

Декан от 2021 г. на Международното висше бизнес училище, Ботевград.

Членство в организации:

 • Член на Researchers’ Excellence Network (RENET), 2017
 • Член на WoodEMA i.a. (International Association for Economics, Management, Marketing, Quality and Human Resources in Forestry and Forest Based Industry), 2019 г.
 • Член на Executive Board на WoodEMA i.a. (International Association for Economics, Management, Marketing, Quality and Human Resources in Forestry and Forest Based Industry) с мандат от 2022 до 2024 г.
 • Член на съюза на учените в България, 2016 г.
 • Член на Управителния съвет на секция „Икономически науки“ (гр. София) към СУБ с мандатен период 2018-2022 г. и преизбрана с нов мандатен период 2022-2026 г.
 • Член на Института на професионалните счетоводители в България от 2017 г.
 • Член на Камара на преподавателите във висшето образование от 2019 г.

Изследователски фокус

Скритите иновации, отчитане на иновационни проекти и дейности, оповестявания за НИРД към финансовите отчети на предприятията, финансиране на НИРД

Теми от интерес

 • Иновации

 • Иновационни политики и стратегии

 • Научноизследователска и развойна дейност

 • Отчитане на иновационни проекти

 • Оценка и признаване на нематериални активи, създадени в резултат на НИРД

 • Дигитализация и цифровизация