ARC FUND

Наука и общество

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ подпомага дискусиите с представители на заинтересованите страни (автори на политики, представители на науката и университетите, бизнеса и гражданското общество), посветени на обществените предизвикателства, произтичащи от научните изследвания и иновациите. Отговорните наука и иновации са тясно свързани с устойчивото развитие и са хоризонтална тема в научните изследвания, провеждани от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Темите във фокуса на нашите научни изследвания са: енергиен преход, енергийно гражданство и възобновяема енергия, достъп на уязвими обществени групи до пазара на труда, обществена ангажираност в разработването на политики, технологична оценка на въздействието на новите технологии върху обществото, икономиката и околната среда, както и иновации на работното място и иновации в публичния сектор.

Три ръководства за автори на политики и за ръководители и оценители на научноизследователски инфраструктури

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ взе участие в разработването на три ръководства за автори на политики и за ръководители и оценители на научноизследователски инфраструктури в държавите от Дунавския регион. Ръководствата имат за цел да подобрят условията за развитие на научноизследователски инфраструктури и иновации в Дунавския регион, да допринесът към изграждането на капацитет и обогатяването на знанията на авторите на политики и организациите, финансиращи научноизследователски инфраструктури, както и на ръководители на такива инфраструктури. Практическо ръководство за...

Среща с граждани на тема „Предпазни мерки и иновации в Европа“

На 23 юни 2019 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира работна среща с граждани по темите справедливост, риск и сигурност на научните изследвания, а също така и предпазните мерки и иновациите. В срещата взеха участие 27 граждани. Подобни срещи бяха организирани в още четири държави в Европа – Дания, Норвегия, Холандия и Италия. На всички участници бе разпратен информационен материал преди срещата с София, който прави кратък преглед на същността на принципа на предпазните мерки, неговото приложение в рамките на ЕС, както и връзката между предпазните мерки и иновациите...

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ взе участие в конференцията „Pathways to Transformation“

Конференцията „Pathways to Transformation“ беше заключителното събитие за проектите NUCLEUS и RRI-Practice, и двата финансирани по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Събитието се състоя в Брюксел на 20 – 21 юни 2019 г. Фокусът на конференцията беше поставен върху възможностите пред институциите да станат по-социално отговорни. Бяха разгледани два основни въпроса: Повече подробности за конференцията можете да намерите на официалната интернет страница на събитието. На сайта на проекта RRI-Practice са публикувани резюмета на презентациите и дискусиите от срещата. Снимки от събитието може да...

Семинар „Патентът в подкрепа на интернационализацията“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Единният център за иновации на БАН имат удоволствието да отправят към всички заинтересовани лица покана за участие в семинара, който ще бъде проведен на 11.06.2019 г. от 10.00 ч. в конферентната зала на Единния център за иновации на БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 26 Б, София. Целта на обучението е участниците да се запознаят със същността на патента, начините за придобиване на патент, спецификите на Европейската и Международната (РСТ) патентни системи и използването на бази данни с патентна информация. Обучението е с практическа насоченост...

Международни експерти изготвиха препоръки за подкрепа на устойчиви, социални и пестеливи иновации в Черноморския регион

В началото на ноември 2017 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира в София двудневен международен семинар „Популяризиране на социални, устойчиви и пестеливи иновации в страните от региона на Черно море ”. Събитието се проведе в рамките на проекта „Black Sea Horizon”, в който фондацията е партньор. Той се финансира по рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Социални предприемачи, представители на фирми, граждански организации и университети от Армения, Азербайджан, Австрия, България, Германия, Грузия, Молдова, Румъния, Русия...

Конференция „Науката среща парламентите и регионите“ в Габрово

На 16 ноември в Габрово представители на местните и регионални власти, неправителствени организации дискутираха по темата интелигентната специализация на региона – фактори, политики, възможности за финансиране и добри практики. Конференцията „Науката среща парламентите и регионите“ събра заедно представители на местната власт в Северен централен район и образователните институции – училища, университети, БАН. Сред участниците във форума бяха кметове и областни управители, представители на Технически университет – Габрово, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Русенски...