ARC FUND

Наука и общество

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ подпомага дискусиите с представители на заинтересованите страни (автори на политики, представители на науката и университетите, бизнеса и гражданското общество), посветени на обществените предизвикателства, произтичащи от научните изследвания и иновациите. Отговорните наука и иновации са тясно свързани с устойчивото развитие и са хоризонтална тема в научните изследвания, провеждани от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Темите във фокуса на нашите научни изследвания са: енергиен преход, енергийно гражданство и възобновяема енергия, достъп на уязвими обществени групи до пазара на труда, обществена ангажираност в разработването на политики, технологична оценка на въздействието на новите технологии върху обществото, икономиката и околната среда, както и иновации на работното място и иновации в публичния сектор.

Международни експерти изготвиха препоръки за подкрепа на устойчиви, социални и пестеливи иновации в Черноморския регион

В началото на ноември 2017 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира в София двудневен международен семинар „Популяризиране на социални, устойчиви и пестеливи иновации в страните от региона на Черно море ”. Събитието се проведе в рамките на проекта „Black Sea Horizon”, в който фондацията е партньор. Той се финансира по рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Социални предприемачи, представители на фирми, граждански организации и университети от Армения, Азербайджан, Австрия, България, Германия, Грузия, Молдова, Румъния, Русия...

Конференция „Науката среща парламентите и регионите“ в Габрово

На 16 ноември в Габрово представители на местните и регионални власти, неправителствени организации дискутираха по темата интелигентната специализация на региона – фактори, политики, възможности за финансиране и добри практики. Конференцията „Науката среща парламентите и регионите“ събра заедно представители на местната власт в Северен централен район и образователните институции – училища, университети, БАН. Сред участниците във форума бяха кметове и областни управители, представители на Технически университет – Габрово, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Русенски...