ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2010 Годишен отчет

2010 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2010

През 2010 г. фондация ПИК продължи дейността си по подпомагането на социалните, бизнес и технологичните иновации чрез предоставяне на научно-базирани решения в областта на политиката и на развитието на „обществото на знанието”. През 2010 г. фондацията разшири значително обхвата си на действие и осъществи важни стъпки за превръщането си от водеща българска до европейска организация в областта на иновациите, трансфера на технологии и информационното общество.

Основни постижения през годината:

  • Стратегическа оценка и анализ на националната политика за НИРД, иновации и информационно общество. Фондация ПИК представи шестия пореден доклад за оценка на националната иновационна политика Innovation.bg 2010. Този доклад е единственият всеобхватен национален инструмент за измерване на постиженията на българските предприятия в областта на иновациите. Той предлага характерни подходи към развитието на иновациите и предприемаческата култура. Докладът за 2010 г. оспорва два мита относно иновациите в България, а именно, че няма връзка между академичните среди и бизнеса, както и че бизнесът не инвестира в научна и развойна дейност. За шеста поредна година докладът беше представен в рамките на годишния Национален иновационен форум, където основният призив беше за изработването на цялостна национална политика в областта на иновациите за сметка на независимите една от друга секторни политики. Участниците във форума дискутираха необходимостта от предприемане на адекватни действия за по-точно измерване на научната и развойната дейност и на сътрудничеството между индустрията и академичните среди.

 

Фондация ПИК продължи да служи на общността, формираща политиката в областта на ИКТ в страната, чрез създаване и прилагане на иновативни методологии за социално-икономически анализ на развитието на информационното общество, както и чрез интеграция и анализ на големи бази данни и на наличното онлайн съдържание. По-конкретно този подход се използва в анализа на предлагането на широколентов интернет достъп на равнище населени места (5300 градове и села в България) и допринесе за процеса на подбор на регионите за разширяване на широколентовите услуги в рамките на правителствената стратегия за широколентов достъп до интернет. Фондация ПИК подпомогна Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения в комуникацията му с Европейската комисия.

 

Фондация ПИК е националният координатор на инициативата ERAWATCH (Мрежа за анализ и оценка на Европейското научноизследователско пространство) от самото й създаване през 2004 г. Фондация ПИК изготви доклада на ERAWATCH за България за 2010 г., както и профил на страната в онлайн базата данни на ERAWATCH за научни изследвания. През 2010 г. фондация ПИК разработи и актуализира иновационните 8 профили на шестте български района за планиране в рамките на платформата „Регионален иновационен монитор”. Профилите съдържат информация за икономическото развитие, научните изследвания, технологичното развитие и иновационния потенциал на съответния регион.

 

През 2010 г. фондация ПИК участва в консултации и проекти, насочени към определяне на новите теми за научни изследвания, върху които ще се фокусира Осма рамкова програма на ЕС след 2014 година. Тази дейност ще бъде подкрепена с началото на нова инициатива, насочена към подобряване на използването на подхода „парламентарна оценка на технологиите” (ПОТ) в цяла Европа през 2011 г.

 

  • Безопасна онлайн среда за децата Фондация ПИК е координатор на Националния център за безопасен Интернет (НЦБИ), част от общоевропейска мрежа INSAFE. През 2010 г. Центърът продължи и разшири обхвата на своите дейности, насочени към създаване на по-безопасна онлайн среда за децата и непълнолетните младежи. Освен това, като оператор на българската Гореща линия срещу незаконно и вредно за деца съдържание, контакти и поведение в Интернет, фондация ПИК получаваше и обработваше повече от 100 сигнала на месец, с около 50 последващи действия, водещи до ефективни мерки за отстраняване на съдържание от даден уеб-сайт, до арести и обвинения на нарушители в България и други страни на Европейския съюз. Значителна част от дейностите бяха насочени към превенция и повишаване на осведомеността на децата, родителите и възпитатели, както и към изграждане на капацитет сред учителите, възпитателите, служителите на реда и магистратите.


  • Подкрепа на млади учени Въпреки че фондация ПИК от години работи с младежите в България в много отношения – от средното училище, през университетите до младите специалисти, младите учени никога не са били специфична целева група на организацията. През 2010 г. фондация ПИК организира едноседмичен курс на обучение, посветен на политиката за научни изследвания и иновации на ЕС, както и на политиката за управление на технологиите и иновациите. Сред участниците бяха 50 млади докторанти и научни работници от Института по биофизика към Българската академия на науките и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с последваща индивидуална подкрепа за професионалното им развитие. Един от старши сътрудниците на фондация ПИК проведе сертифицирани обучения по комуникация в науката на младите учени от университети и академии на науките в България и Западните Балкани.


  • Второ „Авиошоу Габрово – 2010” Провеждането на четвъртата годишна регионална конференция на ECAbit в Габрово през месец септември на 2009 г. беше от основно значение за началото на ежегодно авиошоу под егидата на фондация ПИК. Това шоу имаше за цел да подпомогне туризма в региона, но може също да доведе до започването на нови бизнес-инициативи. Фондация ПИК, съвместно с Българската асоциация на леката авиация (БАЛА) и летище Драгановци, организира второ издание на авиошоуто през юли 2010 г. Новият елемент по време на конференцията през 2010 година беше семинарната програма с участието на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, контрола на въздушния трафик, Технически университет – София, авиационни инженери и предприемачи в сферата на леката авиация. Министерството изрази готовността си да подпомага институционално българското участие в най-голямото изложение за авиация в Европа – Friedrichshafen 2011.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог