ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2014 Годишен отчет

2014 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2014

През 2014 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) продължи да работи активно за насърчаване на икономиката на знанието. Фондацията успешно изпълнява тази мисия в продължение на 23 години чрез своите основни инструменти – приложни изследвания и анализи, разработване на концепции за нови политики, внедряване на иновативни методи за формиране на политики и форуми, на които резултатите от изследванията се обсъждат и разпространяват сред основните заинтересовани страни. През 2014 г. Фондацията работи по проекти в областта на науката, иновациите и информационното общество, трансфера на технологии, подкрепата за бизнеса и безопасността на децата в интернет, чрез които насърчи използването на редица методи за изследване на бъдещето, целящи създаване на средносрочна или дългосрочна визия за бъдещето чрез ангажиране на максимален брой участници, както и на инструменти за привличане на широката общественост към участие във формирането на политика в областта на изследванията и иновациите. Основните иновационни области, в които Фондация ПИК съсредоточи своята дейност през 2014 г., включват:

  • повишаване на осведомеността за зелените и устойчивите иновации на равнище формиране на политики;
  • изучаване на условията, необходими за осъществяване на социални иновации; • насърчаване на иновациите на работното място;
  • формулиране на препоръки в подкрепа на управлението на иновациите в публичния сектор;
  • създаване на информационна база и разпространяване на информация за оценяване на политиките в областта на изследователската дейност, технологиите и иновациите в Югоизточна Европа;
  • повишаване на осведомеността на управленските кадри в страните от ЕС относно иновациите, основани на дизайн.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог