ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2015 Годишен отчет

2015 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2015

Двадесет и четири години след своето основаване през 1991 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) продължи да изпълнява своята мисия да изгражда информационното общество и икономиката на знанието чрез приложни изследвания и анализи, разработване на иновативни подходи за адресиране и решаване на социално-икономически проблеми, разработване на инструменти за ефективни публични политики, създаване на коалиции и публично-частни партньорства. През 2015 г. Фондация ПИК фокусира дейността си върху:

  • посрещане на предизвикателствата в опазването на околната среда чрез разработване на мерки и политики за устойчив растеж и подкрепа на зелените иновации; • насърчаване на иновативното предприемачество в България и нарастване на иновациите в транснационалното сътрудничество;
  • оценка и управление на устойчиви иновации;
  • проучване и анализ на граждански иновационни практики в образованието, природната и енергийната област;
  • насърчаване на сътрудничеството с цел повишаване на ефективността на трансфера на знание и технологии;
  • формулиране на препоръки в подкрепа на управлението на иновациите в публичния сектор; 
  • включване на всички заинтересовани страни в извеждането на научни приоритети, основани на виждания, потребности и изисквания на гражданите.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог