ARC FUND

Консултинг

АРК Консултинг ЕООД е консултантското звено на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”.

Компанията предоставя услуги в областта на анализа и обществените политики на иновациите и информационните и комуникационните технологии в Европейския съюз и на подготовката и изпълнението на национални и международни проекти по рамковите програми на ЕС, Кохезионния и Структурните фондове. АРК Консултинг развива и подпомага капацитета на Фондация “Приложни изследвания и комуникации” за реализация на нейната мисия. 

АРК Консултинг е член на Enterprise Europe Network – най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане малките и средните предприятия в развитието на техния иновационен и технологичен потенциал, както и за подобряване на информираността им за политиките на Европейския съюз.