ARC FUND

Становище – Проект на Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите от 05.05.2023 г.

Становище във връзка с обществена консултация на Проект на Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите от 05.05.2023 г.   Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ има дългогодишен опит в подготовката и консултирането на политики в областта на научните изследвания и иновациите. Фондацията подкрепя инициативата за нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите, с цел да се създаде нова, актуална на европейските ценности и динамика, обща национална политика за развитие на научните изследвания, технологиите и иновациите. Новият закон трябва да осигури...

Анализ на изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 г. на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030

Проектът „Анализ на изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 г. на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 и предложение за актуализацията му с оглед на...

Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021–2027

Проектът е финансиран от ОП „Добро управление“ в рамките на Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по Процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Иновациите са ключов фактор за растеж и конкурентоспособност. Инициативите на европейско равнище и практиките на развитите държави потвърждават необходимостта от устойчиво, ориентирано към иновациите, поведение като единствен възможен подход за поддържането на висока конкурентоспособност. Основните...

Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика

Проектът „Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7,833 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да изследва причините за неподаването на данни за изследователската и иновационната активност на МСП, и да предложи на държавните органи мерки за решаването на този проблем. Проектът е финансиран по Схема за малки инициативи по Тематичен приоритет No 1: „Подобряване на демократичната...

CityZen – Подкрепа за разрастващи се иновации и бизнес модели, основаващи се на градското земеделие и неговата добавена стойност като екосистема

CityZen е инициатива на Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, която стартира 2019г. и се финансира от Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE 2014-2020. Бързите темпове на урбанизация са световна тенденция, при която по прогноза се очаква 67% от световното население към 2050 г. да живее в градовете. Това поражда опасения относно наличността на храна и влиянието на климатичните изменения върху местните ресурси. Един от възможните отговори на тези предизвикателства е градското земеделие – глобална тенденция, която интегрира повече природа в градовете и мотивира...