ARC FUND

EnergyPROSPECTS: Основни заключения от европейско проучване за енергийния преход

В рамките на научноизследователския проект EnergyPROSPECTS беше проведено задълбочено онлайн проучване сред 10 000 граждани в 19 европейски държави с цел да се очертае позицията на европейската общественост относно енергийния преход. Проучването изследва как европейските граждани участват в енергийния преход, как те реагират по отношение на енергийната криза през 2021-2022 г., какви мерки предприемат за пестене на енергия, и какво ги мотивира за тези действия. Проучването изследва и какви са очакванията на гражданите по отношение на устойчивите енергийни политики и практики.  Резултатите от...

Становище – Проект на Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите от 05.05.2023 г.

Становище във връзка с обществена консултация на Проект на Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите от 05.05.2023 г.   Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ има дългогодишен опит в...

Подкрепа и обучение за дигитална трансформация на МСП (ADMA TranS4MErs)

ADMA TranS4MErs е проект за 5,6 млн. евро, финансиран от Рамковата програма за изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз, основан на работата на ADMA, Европейския център за подпомагане на производството. Проектът стартира официално на 1 октомври 2021 г. Проектът ще продължи 3 години и ще се изпълнява от консорциум от 38 партньори от 27-те държави-членки на Европейския съюз. Координиран от Irish Manufacturing Research (IMR), ADMA TranS4MErs представлява европейска партньорска мрежа с участието на изследователски и технологични организации, университети, индустриални асоциации...

Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП (ESSPO)

Целта на проектa „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO), е да подобри регионалните политики за конкурентоспособност на МСП и ангажираността им с иновационни дейности в регионите, включени в проекта. По този начин се предвижда подобряване на публичните услуги за МСП и постигане на по-добри икономически показатели на регионално равнище . Проектът ESSPO стъпва на постиженията на успешно реализирания проект KNOW – HUB, който създаде “библиотека” с добри практики и ефективни подходи при програмирането, изпълнението и мониторинга на Стратегиите за интелигентна...

Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021–2027

Проектът е финансиран от ОП „Добро управление“ в рамките на Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по Процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Иновациите са ключов фактор за растеж и конкурентоспособност. Инициативите на европейско равнище и практиките на развитите държави потвърждават необходимостта от устойчиво, ориентирано към иновациите, поведение като единствен възможен подход за поддържането на висока конкурентоспособност. Основните...

Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика

Проектът „Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7,833 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да изследва причините за неподаването на данни за изследователската и иновационната активност на МСП, и да предложи на държавните органи мерки за решаването на този проблем. Проектът е финансиран по Схема за малки инициативи по Тематичен приоритет No 1: „Подобряване на демократичната...

CityZen – Подкрепа за разрастващи се иновации и бизнес модели, основаващи се на градското земеделие и неговата добавена стойност като екосистема

CityZen е инициатива на Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, която стартира 2019г. и се финансира от Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE 2014-2020. Бързите темпове на урбанизация са световна тенденция, при която по прогноза се очаква 67% от световното население към 2050 г. да живее в градовете. Това поражда опасения относно наличността на храна и влиянието на климатичните изменения върху местните ресурси. Един от възможните отговори на тези предизвикателства е градското земеделие – глобална тенденция, която интегрира повече природа в градовете и мотивира...