ARC FUND
ARC FUND / Иновации.бг

Иновации.бг

Иновации.бг

Знанието и превръщането му в нови продукти, услуги и процеси е сред основните източници за икономически растеж и обществено благосъстояние. Ето защо през последното десетилетие иновациите и научноизследователската дейност са сред ключовите приоритети в дневния ред на правителствата, науката и бизнеса в развитите държави. Глобалните предизвикателства от изминалите няколко години поставиха пред изпитание устойчивостта на националните икономики и съществуващите бизнес модели за справяне с кризи, което доведе до промяна във фокуса на иновационния процес и възприемане на принципите за дигитално и устойчиво развитие като приоритетни и хоризонтални. Планът за възстановяване на Европа, бюджетът на ЕС и NextGenerationEU предоставиха най-мащабния пакет от стимули досега за изграждане на една по-екологична, по-цифрова, по-устойчива и конкурентна Европа на световната сцена. Европейската икономика показа, че се нуждае от нов импулс, от нов технологичен и социален тласък, който да утвърди основните ценности на Съюза, превръщайки го в първия неутрален по отношение на климата континент, според амбициозните цели заложени в Европейския зелен пакт. България от своя страна се сблъсква с предизвикателството, но и възможността да остави отпечатък във формирането на тези сложни политически, социално-икономически и културни процеси, като дефинира и позиционира нова национална иновационна политика, участва активно във формирането на иновационната политика на ЕС и определя програмите и приоритетите за финансова подкрепа за следващото десетилетие.

Иновациите са приоритетната област, в която Фондация „Приложни изследвания и комуникации” предлага задълбочена експертиза и собствено ноу-хау за изработване на политики и оценка на тяхното въздействие.

Фондация „ПИК” е пионер в разработването и прилагането в България на „Регионални иновационни стратегии” (РИС), които се оказаха успешен инструмент за създаване на политики в областта на научните изследвания и иновациите на регионално равнище. Чрез пилотните РИС инициативи за Южен централен и Югозападен район за планиране бяха разработени стратегически рамки за развитие на иновации на секторно и регионално равнище въз основа на задълбочени иновационни одити на регионалните иновационни системи. Пилотната дейност в Южен централен район вдъхнови и постави основата за успешно разработване на РИС в останалите пет региона на България.

През 2004 г. Фондация “Приложни изследвания и комуникации” организира за първи път Националния иновационен форум (НИФ), който се превърна в ежегодно събитие на високо равнище, което събира всички заинтересовани страни в дискусия за движещите сили и бариерите пред иновационно развитие на страната. Форумът преминава с участието на високопоставени политици и под егидата на Президента на Р. България или Министър-председателя. През годините НИФ се утвърждава като важен консултативен форум при вземането на политически решения, насочени към подобряване на националната иновационна политика.

Годишният доклад Иновации.бг, специализирано издание на Фондация “ПИК”, присъства в публичното пространство като единствения обхватен инструмент в България за оценка на националната иновационна система и иновационната активност на българските предприятия. Докладът предоставя препоръки за подобряване на иновационната политика в България и в ЕС, въз основа на най-новите теории и емпирични данни.

През 2004 г. Фондация „ПИК“ публикува първия по рода си сборник с изследвания в областта на иновациите и икономическото развитие – Иновации: политика и практика, последван през 2008 г. и от втори том на изданието – Иновации: европейски, национални и регионални политики. В подготвянето на сборниците участваха видни български и чуждестранни изследователи, привличайки вниманието на професионалната общност. Сборниците се наложиха като задължителна литература във всички университетски курсове по иновационен мениджмънт.