ARC FUND
ARC FUND / Иновации.бг

Иновации.бг

Иновации.бг

Знанието и превръщането му в нови продукти, процеси и начини на организация винаги са били източник на икономически растеж и обществено благосъстояние. Ето защо иновациите са в дневния ред на дейността на правителствата и на бизнеса в развитите държави. За Европейския съюз научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са основни движещи сили за реализиране на стратегията за растеж „Европа 2020” и нейната визия за устойчива, интелигентна и приобщаваща икономика. За всяка от приоритетните области на стратегията – заетост, иновации, образование, социално приобщаване и климат/енергия, държавите-членки приеха свои собствени национални цели. За първи път България среща предизвикателството и възможността едновременно да дефинира своята нова национална иновационна политика, да участва във формирането на иновационната политика на ЕС и да определи програмите и приоритетите за финансова подкрепа от ЕС за следващото десетилетие.

Иновациите са приоритетната област, в която Фондация „Приложни изследвания и комуникации” предлага експертиза и собствено ноу-хау за изработване на политики и оценка на тяхното въздействие.

Фондация „ПИК” е пионер в разработването и прилагането в България на „Регионални иновационни стратегии” (РИС) – нов инструмент за създаване на политика на регионално равнище. Чрез пилотните „РИС” инициативи за Южен централен и Югозападен район за планиране бяха разработени стратегически рамки за иновационно развитие на тези райони, базирани на задълбочен одит на техните регионални иновационни системи.

Близо десетилетие, Фондация „ПИК” е инициатор на Националния иновационен форум – уникално ежегодно събитие за страната, което обединява усилията на всички заинтересовани страни за дискусия относно условията за иновации в България и предлага мерки за тяхното оптимизиране. Събитието преминава под егидата и с участието на високопоставени български политици и се утвърждава като консултативен форум при вземането на политически решения за подобряване на националната иновационна политика.

Годишният доклад Иновации.бг, специализирано издание на Фондация „ПИК”, присъства в публичното пространство като единствения обхватен инструмент в България за оценка на националната иновационна система и иновационната активност на българските предприятия. Докладът предоставя и препоръки за подобряване на иновационната политика в България и в ЕС въз основа на най-новите теории и емпирични данни.

През 2004 г. Фондация „ПИК” публикува първия по рода си сборник с изследвания в областта на иновациите и икономическото развитие Иновации: политика и практика, последван през 2008 г. и от втори том на изданието – Иновации: европейски, национални и регионални политики. В подготвянето на сборника участваха видни чуждестранни изследователи заедно с автори от български университети, БАН, неправителствени организации и стопански камари. И двата тома на изданието бързо привлякоха вниманието на професионалната общност и се наложиха като задължително четиво във всички университетски курсове по иновационен мениджмънт.