ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновации.бг 2007

Иновации.бг 2007

Иновации.бг 2007 анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика. Поради важността на финансовите инструменти на ЕС за развитието на иновационния капацитет на България тазгодишният доклад прави преглед на европейската иновационна политика и възможностите, които тя предоставя пред България.

Според основните изводи и препоръки в доклада:

  • Пазарният компонент на българската иновационна система е в начален стадий на развитие: българските предприятия имат ниска степен на иновативност;
  • Иновационният и научно-технологичният продукт се развиват структурно независимо един от друг в националната икономика – връзките между тях са слаби;
  • Националната иновационна система се оформя и се влияе основно от интегрирането и финансирането в европейските иновационни мрежи и промените в обществената политика и финансиране;
  • Основните възпиращи фактори в развитието на националната иновационна система са липсата на подходящи източници на финансиране (в краткосрочен аспект) и липсата на квалифициран персонал (в дългосрочен);
  • Националната иновационна система подобрява своето представяне във всички направления – моментът за (въз)действие е настъпил;
  • Осигуряване на по-голям политически, административен и финансов ресурс за осъществяване на националната иновационна политика;
  • Подобряване на координацията между стратегическите документи, политиките, административните и финансовите инструменти, които влияят върху националната иновационна система;
  • По-прецизно насочване и координация на средствата за иновации по Кохезионния и Структурните фондове на ЕС вътре в страната и с други програми на европейско равнище.

Пълен текст на доклада Иновации.бг 2007: Българската иновационна система в Европейския съюз (Adobe PDF, 5.93 MB)

Още публикации

Блог