ARC FUND

Мисия

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” е организация с нестопанска цел, създадена в София през 1991 г., с цел: 

  • да подпомага международното и междурегионалното сътрудничество и да повишава капацитета на неправителствените организации и публично-частните агенции, като се основава на възможностите, които предлагат новите медийни и информационни технологии;
  • да допринася за развитието нa общество, основано на знанието, в страните от Югоизточна Европа;
  • да насърчава конкурентоспособността и икономическия растеж в региона, чрез популяризиране на иновативни решения и подпомагане на трансфера на нови технологии и ноу-хау. 

Фондацията разработва и прилага стратегии за увеличаване на капацитета на неправителствените организации, за развитие на информационно общество и внедряване на технологични иновации.