ARC FUND
ARC FUND / Събития / Девети национален иновационен форум, 5 декември 2013 г., София

Девети национален иновационен форум, 5 декември 2013 г., София

На 5 декември 2013 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Представителството на ЕК в България и Български лекарски съюз проведе Девети национален иновационен форум на тема „Иновации и секторна конкурентоспособност”.

По време на форума Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2013”.

Г-н Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, откри Деветия национален иновационен форум и очерта няколко кръга от въпроси с ключово значение за конкурентоспособността на страната. На първо място той подчерта необходимостта от радикално подобрение на публичната среда и политики не само в сферата на иновациите, но и що се отнася до образование, здравеопазване и антикорупцията. На второ място г-н Шентов акцентира върху натрупващата се критична маса от иновативни фирми и лидери, които успяват да компенсират дефицитите в държавното управление и иновационната екосистема. Накрая, той наблегна на нуждата от ясен ангажимент на най-високо политическо равнище за координиране на усилията на публичния и частния сектор с цел доразвиване на съществуващия потенциал.

Президентът на Република България, г-н Росен Плевнелиев, подчерта, че темата за иновациите не е нова в политическия дискурс на страната и съществува консенсус за ролята им за увеличаването на доходите, както и облекчаването на демографските проблеми и изтичането на мозъци. Въпреки това той изреди редица нерешени проблеми по отношение на националната иновационна система, като например: (а) неинтегриран подход при разработване и изпълнение на държавни политики в сферата; (б) несъответствие между съществуващите стратегически документи; (в) липса на национален механизъм за координация между заинтересованите страни; (г) липса на предвидимост и честа промяна на националните стратегически приоритети. Г-н Росен Плевнелиев също така отбеляза, че през новия програмен период 2014-2020 г. значението на иновациите ще продължава да расте и Европейската Комисия ще очаква по-ефективно и интелигентно управление на Европейските фондове. В края на изказването си Президентът отбеляза, че в постиндустриалната световна икономика на знанието България не може да продължава да разчита единствено на ценово предимство.

Г-н Огнян Златев,Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, представи силната иновационна политика като най-важния компонент от формулата за преодоляване на ефектите от кризата и постигане на високи нива на икономически растеж и заетост. В тази връзка той припомни, че на фона на свития общоевропейски бюджет за следващия програмен период 2014-2020 г. Европейската комисия и парламент отделиха най-големия в историята на Европейския съюз бюджет за научни изследвания и иновации, до който равноправен достъп имат и българските учени и иновативни фирми.

Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2013”.


Г-н Руслан Стефанов
, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, представи резултатите от доклада „Иновации.бг 2012“ и обобщи, че ситуацията в страната по отношение на научните изследвания и иновациите е тревожна. В този контекст той подчерта важни позитивни тенденции като значително нарастващите за поредна година разходи за НИРД от страна на бизнеса, както и доброто представяне на български научни екипи в общностите рамкови програми за научни изследвания. Г-н Руслан Стефанов обърна специално внимание на съществуващите дискриминационни практики по отношение на заплащането на учени на географски и национален принцип, които засилват тенденциите за изтичане на качествен човешки ресурс от периферията към центъра на ЕС. Като изключение на фона на разпокъсаното и неефективно управление на държавната подкрепа за иновациите той посочи успешното изнасяне в частния сектор на управлението на средствата по инициативата JEREMIE. Накрая г-н Стефанов постави ударението върху основните препоръки, които докладът Иновации.бг отправя в последните почти десет години.


Г-н Томас Брънс
,Съветник по търговските въпроси в Посолството на САЩ в България, отбеляза ценния принос на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” за по-доброто разбиране и подобряване на иновациите и конкурентоспособността на страната. В рамките на задълбочаващите се двустранни отношения на България и САЩ в сферата на иновациите той направи преглед на основните канали за абсорбиране на иновации – преки чуждестранни инвестиции, търговия и лицензионни сделки – и даде за пример нарастващия инвестиционен интерес на технологично интензивни американски фирми в сферата на биотехнологии и телекомуникациите. В края на изказването си той подчерта, че макроикономическата стабилност, ниските данъци и ниската цена на труда вече не се разглеждат от потенциалните американски инвеститори като достатъчен стимул и все по-голямо значение придобиват доброто управление, предвидимия режим за защита на интелектуална собственост и ефективните политики за насърчаване на иновациите и предприемачеството.


Г-н Деян Денев
,Председател на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании в България, представи спецификите на иновационната дейност в българската фармацевтична индустрия. Въпреки че в световен план иновациите в сферата се случват традиционно предимно в САЩ, Япония и Западна Европа, според него част от дългия и сложен иновационния процес може да се привлече в България. За постигане на тази цел г-н Денев счита за ключово успешното участие на български учени и фирми в общоевропейските програми за научни изследвания.


Г-н Ивайло Пенчев
,Управител на Уолтопия ООД, Иновативно предприятие на 2012 г., постави най-силно ударение върху добре функциониращо средно образование за развиване на конкурентоспособен и иновативен бизнес в страната. На фона на слабата държавна политика в сферата, той подчерта успешни примери за взаимодействие между бизнеса и неправителствения сектор за откриването и развиване на таланти.

Г-н Стефан Деевски,Управител на АМК – Габрово, се присъедини към нуждата от добре развито образование, особено по отношение на инженерните специалности, където ниското качество и изоставане в броя обучени кадри води до все по-осезаем глад за добри специалисти. Г-н Деевски постави акцент върху възможностите на частния сектор за проактивно противодействие на тези тенденции с помощта на индивидуални или координирани инициативи.


Г-н Венцислав Славков
,Председател на клъстер “Мехатроника и автоматизация”, отбеляза, че нарастващият брой регистрирани клъстери откроява тази форма на кооперация като възможно решение за повишаване на конкурентоспособността и справяне с продължаващата кризата. Г-н Славков изказа тезата, че поради спецификите на самата иновационна дейност за нея е по-важна институционалната и бизнес средата, и едва на второ място съществуването на ефективни механизми за директна подкрепа.

Програма и презентации:

10:30              Регистрация

11:00                Откриване

Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

11:10                Приветствие

Иновациите в националната политика за развитие 2014 – 2020 г.

Росен Плевнелиев, Президент на Република България

Церемония по награждаването на победителите от Националния конкурс за иновативно предприятие на годината

Президентът на Република България Росен Плевнелиев връчва наградите на отличените предприятия.

12:00                Пауза

12:15                Иновационна икономика

Българската иновационна икономика през 2013 година
Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

Иновациите в двустранните отношения между България и САЩ
Томас Брънс, Съветник по търговските въпроси, Посолство на САЩ в България

Бизнесът и иновациите: предизвикателствата на икономическия растеж
Деян Денев, Председател на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании в България

Ивайло Пенчев, Управител, Уолтопия ООД, Иновативно предприятие на 2012 година

Стефан Деевски, Управител, АМК – Габрово, Иновативно предприятие на 2010 година

Венцислав Славков, Председател, Клъстер “Мехатроника и автоматизация”

Дискусия

Модератор: Зоя Дамянова, Програмен директор, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”

13:30                Закриване

Доклад Иновации.бг 2013 (5,6 MB, PDF)
Прес-съобщение за медиите
Каталог на наградените фирми в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2013“
Медийно отразяване

Още публикации

Блог