ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновации.бг 2023

Иновации.бг 2023

Докладът Иновации.бг дава ежегодна оценка на иновационния потен­циал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той съдържа препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на инова­циите в България и в ЕС, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания и отчита специфичната икономическа, поли­тическа, културна и институционална рамка, в която се развива ино­вационната система на страната.

Докладът Иновации.бг 2023 отбелязва, че България регистрира най-сериозното подобрение на иновационното си представяне на едногодишна основа в рамките на ЕС-27 – близо 14%, следвана от Чехия (11%) и Полша (8%). По-високите стойности на инова­ционния индекс на страната през последната година обаче не са доста­тъчни, за да се навакса изоставането спрямо средното равнище на ЕС. България остава в групата на нововъзникващите иноватори на пред­последно място (преди Румъния) на равнище от 46,7% спрямо средното за ЕС-27 и дори под средното представяне на групата от 54%.

Пълен текст (Adobe PDF, 2 MB)

Още публикации

Блог