ARC FUND
ARC FUND / Събития / Фондация „Приложни изследвания и комуникации” проведе Първия национален иновационен форум

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” проведе Първия национален иновационен форум

На 22 октомври 2004 г., в Шератон София – Хотел Балкан, се проведе Първият национален иновационен форум. Целта на организаторите е форумът да се превърне в отворен механизъм за съпоставяне на местното иновационно знание и опит с добрите практики в Европа и света.

Форумът бе организиран от фондация „Приложни изследвания и комуникации” (Европейски иновационен център – България), съвместно с Министерство на икономиката и Мисията на Световната банка в София и с подкрепата на Главна дирекция „Предприятия” на Европейската комисия, Американската агенция за международно развитие, Българската стопанска камара, фондация „ГИС – Трансфер център” и Българската академия на науките. Събитието бе проведено под патронажа на президента на Републиката, г-н Георги Първанов.

Основната цел на форума бе да стимулира иновационния потенциал на българската икономика чрез създаването на национална платформа за обмен на идеи и сътрудничество между правителството, бизнес общността и изследователските организации. Платформата има за задача да подобри конкурентността на българските компании чрез по-широко въвеждане на нови продукти и технологии и улесняване на бизнес контактите с европейските партньори.

Дневният ред на форума включваше изказвания на представители на Европейската комисия, Главна дирекция „Предприятия”, фондация „Приложни изследвания и комуникации”, Университета за национално и световно стопанство, Центъра за изследване на демокрацията, Делегацията на Европейската комисия в България, университета Кеймбридж, Великобритания, Българската стопанска камара, фондация „ГИС – Трансфер център” и USAID.

В своето встъпително изказване д-р Огнян Шентов, председател на УС на фондация „Приложни изследвания и комуникации”, поздрави с добре дошли участниците в първия Национален иновационен форум. Основните причини, посочени от д-р Шентов, довели до организирането на тази серия от иновационни събития, са институционализацията на иновационната среда в България, наличието на нови инструменти за формиране на иновационна политика, въведени в страната от фондация „Приложни изследвания и комуникации” и демонстрирането на силен интерес от страна на частния сектор за непрекъснато иновиране. Г-н Оскар де Брун Копс, постоянен представител на Световната банка в България, подчерта ключовата роля на иновациите за способността на страната да акумулира растеж и да бъде конкурентна на световните пазари. Той сподели своето виждане, че подходящата икономическа и институционална среда, добре образованата и квалифицирана работна ръка и ефективната национална иновационна система са задължителни условия за всяка икономика, базирана на знанието. Г-н Копс представи и основните инициативи и дейности в областта на иновациите, които ще бъдат подкрепени от Световната банка през идната година.

Президентът Георги Първанов изрази подкрепата си за инициативите и усилията, насочени към развитието на технологиите и иновациите в България. Фокусирайки вниманието на аудиторията върху европейската стратегическа цел до 2010 г. – 3 % от БВП да бъдат отделяни за изследвания – президентът Първанов подчерта необходимостта от осигуряване на национални средства за съфинансиране на български проекти, одобрени по европейските рамкови програми за научни изследвания. Той призова държавните власти да осигуряват по-широка подкрепа за инициативите на неправителствените и изследователските организации за създаване на бизнес среда, благоприятна за технологично развитие и иновации. Президентът апелира за прилагане на подхода форсайт като устойчива рамка в дългосрочен план за постигане на краткосрочните цели, споменати по-горе.

Иновативно предприятие на годината – 2004.
Форумът продължи с церемонията по обявяване на победителите в националния конкурс за иновативно предприятие на годината. Конкурсът бе отворен за участници от всички индустриални сектори, традиционни или високотехнологични, и имаше за задача да оцени техните иновативни идеи и решения. Бяха връчени награди в две основни категории, формирани според размера на фирмите – за малки иновативни предприятия (под 50 служители) и за средни и големи предприятия (над 50 служители). Победителите в конкурса бяха обявени от председателя на журито, проф. Марин Петров, а наградите бяха връчени от президента Георги Първанов.

Фирма „Пойнт Ел” ООД бе класирана на първо място в категорията за иновативно малко предприятие, следвана от „Спесима” ООД и „ЕЕС – Енергийно ефективни системи” ООД. Компанията „Мауер Локинг Системс” ООД спечели голямата награда на конкурса, следвана от „Елдоминвест” ООД и „Телефонна и телеграфна техника” АД .

Първата тематична сесия на форума, Политика и иновации – сътрудничество за развитие, бе открита от г-жа Ренате Вайсенхорн, завеждащ отдел B5 в Генерална дирекция „Предприятия” на Европейската комисия. В контекста на новата стратегическа цел за 2010 г. „ЕС да се превърне в най-конкурентната и динамична икономика на знанието в света, способна на устойчив икономически растеж и осигуряваща повече и по-добри работни места и по-голямо социално единство”, г-жа Вайсенхорн подчерта регионалното измерение на политиката на ЕС и по-специално регионалната иновационна политика. Тя заяви, че подкрепата на комисията за развитие на регионалните иновационни стратегии има за цел преди всичко да демонстрира, че същността на процеса на иновационните политики е в ръцете на самите региони. Г-н Димитър Ивановски, заместник-министър на икономиката, представи на аудиторията Националната иновационна стратегия, имаща за цел да подготви страната за членство в ЕС и да отговори на предизвикателствата от Лисабон. Участниците във форума демонстрираха силен интерес към новата инициатива на фондация „Приложни изследвания и комуникации” за мониторинг на иновационните процеси и функционирането на българската иновационна система чрез индекса Innovation.BG, представен от г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и главен консултант към фондация “Приложни изследвания и комуникации”.

Г-жа Зоя Дамянова, старши съветник към фондация „Приложни изследвания и комуникации” сподели с аудиторията опита на фондацията в управлението на единствения Европейски иновационен център в България, предоставящ услуги за бизнеса и академичните среди и работещ за подобряване на транснационалния трансфер на технологии, ноу-хау и иновации. В подкрепа на изказването на г-жа Вайсенхорн, г-жа Дамянова представи опита в регионалната иновационна политика, натрупан по време на първия проект за Регионална иновационна стратегия в България, подкрепен от Европейската комисия и изпълнен в България съвместно с регионалните партньори в Южен Централен район за планиране. Доц. Миланка Славова от Университета за национално и световно стопанство подчерта, че регионалната политика може да бъде улеснена от прилагане на регионален форсайт за оформяне на бъдещето на технологичното развитие и иновациите според спецификата на отделните региони. Тя представи пилотна форсайт инициатива, координирана от фондация „Приложни изследвания и комуникации” и изпълнена от международен консорциум, за въвеждане на форсайт в България и изграждане на умения за неговото използване и прилагане. Преглед на най-добрите европейски практики за формиране на подходяща за иновации среда бе направен от д-р Теодора Георгиева от Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов. Презентацията предизвика интересни дискусии сред аудиторията за това как най-добрите практики могат да бъдат адаптирани към специфичните условия в България.
Виртуален технологичен пазар

Следобедната сесия бе посветена на инструментите за подобряване на бизнес сътрудничеството в сферата на иновациите. На участниците бе представена една нова инициатива – Виртуален технологичен пазар.. Инициативата представлява изграждане на интернет-базирана информационна система (или база данни), предлагаща възможност за работни форуми, групирани по промишлени сектори, за индустриални компании и за регионални и бизнес организации, и групи от фирми (клъстери). Това е публично-частна инициатива, осъществявана от фондация „ГИС – Трансфер център” (Българска академия на науките), Европейския иновационен център (фондация „Приложни изследвания и комуникации”), Американската агенция за международно развитие и Българската стопанска камара. Тя има за цел да подкрепя иновационния процес в България чрез поощряване на връзките между българските университети, изследователските организации и бизнеса. Представителите на организациите-основателки подчертаха своето желание да работят заедно, мобилизирайки ресурси с цел постигане на висококачествени и ефективни услуги за българските изследователски и бизнес общности.

В сесията, посветена на възможностите за финансиране на иновации, г-н Енцо Реали, съветник по икономическо и социално сътрудничество към Делегацията на Европейската комисия в България, представи инструментите на Общността за финансиране на иновации, акцентирайки върху подкрепата на научни изследвания по линия на Шестата рамкова програма. Г-н Илиян Илиев от университета Кеймридж, Великобритания, представи различните форми на рисково финансиране, както и необходимостта от рисков капитал в подкрепа на иновациите и въвеждането на нови технологии.

Презентации:
Изказване на президента на Република България
Нови тенденции в иновационната политика в Европейския съюз – Ренате Вайсенхорн, Генерална дирекция “Предприятия”,Европейска комисия (на английски език)
Национална иновационна стратегия на Република България: подготовка на страната за членство в Европейския съюз и предизвикателствата от Лисабон – Димитър Ивановски, заместник-министър на икономиката
Индекс Иновации.бг – Руслан Стефанов, координатор на проект, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията
Европейски иновационни центрове и регионални иновационни стратегие -Зоя Дамянова, главен експерт, фондация “Приложни изследвания и комуникации
Форсайт – предвиждане на технологичното развитие – д-р Миланка Славова, преподавател, Университет за национално и световно стопанство
Най-добри практики за осигуряване на среда за развитие на иновациите в ЕС – д-р Теодора Георгиева, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов
Програми на Европейския съюз за малките и средни предприятия – Енцо Реали съветник, Икономическо и социално сътрудничество, Делегация на Европейската комисия в България
Ролята на банките и рисковия капитал – Илиан Илиев, Кеймбриджки университет, Великобритания

Още публикации

Блог