ARC FUND
ARC FUND / Събития / На 25 октомври 2005 г. в рамките на Втория национален иновационен форум фондация “Приложни изследвания и комуникации” проведе Национален конкурс за иновативно предприятие на годината.

На 25 октомври 2005 г. в рамките на Втория национален иновационен форум фондация “Приложни изследвания и комуникации” проведе Национален конкурс за иновативно предприятие на годината.

Целите на конкурса бяха:
1. Насърчаване на иновационната дейност на българските предприятия.
2. Популяризиране на предприятията, участвували в конкурса, и постигнатите от тях резултати в областта на иновациите.

Условия за участие

В конкурса участваха иновативни предприятия от всички сектори на българската икономика. (Иновативно предприятие е това, което през последните три години e реализиралo на пазара нови или значително усъвършенствувани продукти /стоки и услуги/ и/или процеси. Иновацията се приема в широк смисъл като нововъведение, което подобрява икономическите показатели и конкурентоспособността на фирмите.)

Иновативността на предприятията беше оценена от експертна комисия и жури по набор от критерии на базата на анкетна карта, попълнена от предприятията, участници в конкурса.

Награди
1. С цел осигуряване на съпоставимост при оценката и награждаването на предприятията в съответствие с критериите на Европейския съюз бяха обособени две групи:
– иновативно малко предприятие (с персонал до 50 души);
– иновативно средно и голямо предприятие (с персонал над 50 души).

Оценка Класирането на фирмите – участнички в конкурса, беше извършено на базата на система от критерии. Част от критериите са количествени и имат точно определени числени стойности, а другите са качествени и оценката им се извършва по петобална скала (1 – 5).

Критерии за оценка на участвуващите в конкурса предприятия:
1. Техническо равнище на новите продукти/процеси: оценка на основните технически показатели на реализираните нови продукти/процеси в сравнение с показателите на аналогични нови продукти/процеси на конкурентите.
2.Обем на производството: относителен дял на продажбите на новите продукти/процеси от общите продажби на предприятието.
3. Експортна реализация: относителен дял на новите продукти/процеси, реализирани на външни пазари, в общия експорт на предприятието.
4. Перспективност: възможност за по-нататъшно развитие на новите продукти/процеси.
5. Защита на интелектуалната собственост в новите продукти/процеси: придобити нематериални активи (патенти, авторски свидетелства, лицензии и др.).
6. Разходи за НИРД: относителен дял на разходите за НИРД в обема на приходите.
7. Персонал, зает в НИРД: относителен дял на заетите с НИРД в общата численост на персонала (критерият важи само за големи предприятия).
8. Брой на новите продукти/ процеси: реализиран брой различни нови продукти/процеси през последните 3 год.
9. Свързаност: връзки на предприятието с университети, научни и инженерингови организации, участие в международни програми.
10. Равнище на производството и управлението в предприятието: внедрени системи за сертификация и управление на качеството, опазване на околната среда, безопасност на продуктите; използване на компютри, софтуерни продукти, мрежови устройства, услуги по ИНТЕРНЕТ, ел. търговия и др.

Подреждането на фирмите според получените общи оценки беше подложено на логически анализ от експертната група, а близките оценки бяха коригира на базата на допълнителни съображения, свързани с иновативния потенциал и иновативната активност на фирмите.

Церемонията по награждаването на предприятията се проведе по време на Втория национален иновационен форум, който се проведе на 25 октомври 2005 г. Победителят във всяка от двете групи получи статуетка и диплома. Наградите бяха връчени от г-н Пламен Вачков, председател на Държавната агенция по информационни технологии и съобщения.

Наградените в категорията за малки предприятия са:

ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД първо място
Фирмата извършва разработка и производство на цифрова потребителска електроника /цифрови мултимедийни фотоапарати, плеери, адаптери и др./.
В конкурса участвува с 2 иновации:
-МРЗ плеери
-Цифрови мултимедийни камери, които са новост за световния пазар и съставят съществен дял от производството и износа на фирмата.

ЕТ “Трапен”
Фирмата извършва научно-изследователска, експериментална и внедрителска дейност на системи за автоматизация на технологични процеси в циментовата обогатителната и други средни отрасли. Има внедрени над 40 системи за управление на процесите на смилане в топкови мелчици има получени международни награди за нейни разработки в Нюрнберг – Германия и Брюксел – Белгия. В конкурса участвува с 2 микропроцесорни системи за автоматизация и измерване на натоварването на различни по вид мелници за смилане на цимент, руди , въглища и др. в циментовата; обогатителната и други промишлености, които заемат около 80% от производството на фирмата и са с по-високи техно-икономически параметри от съществуващите на пазара

КОАТЕХ ООД
Изследване, проектиране, производство и доставка “до ключ” на апаратура, инсталации и промишлени технологични линии за прахово покритие, емайлиране, талкиране, метални покрития. Дейността на “Коаттех” обхваща всички етапи на разработване (от идеята до крайния продукт), разработване и създаване на опитни образци, конструиране на апарати, проектиране на технологични линии, производство, монтаж, пуск, настройка и сервиз. Фирмата има златни медали от Международния технически панаир в Пловдив през 1992, 1994, 1996 г.; Грамота на Патентното ведомство на Р. България – 1997 г. и грамота на Фондация “Конрад Аденауер” – Германия – 2003 г. -В конкурса фирмата участва с иновацията Апарат за прахово електростатично нанасяне модел АПЕН®- 30G1(2) APEN®- 30G1(2)

АНТИПОДЕС ООД
Фирмата се занимава с различни технологии в сферата на системната архитектура и дизайн, база данни, изготвяйки комплексни решения, включващи уеб, приложно и системно програмиране, както и интегриране на външни разработки. Фирмата има голям опит в графичния уеб дизайн и мултимедиа. Носите ли са на различни награди в България и в чужбина.
В конкурса участва с 2 иновации:
Antipodes Workflow.Cubes™ е първата по рода си Система за Управление на Бизнес Процеси (Business Process Management) в България, която позволява визуално описание и автоматизиране на произволни по сложност процеси в организациите.
3D Spacer™ е уникалнo по своята същност иновативно софтуерно решение за планиране на домашни и офис интериори, което позволява както на професионалисти, така и на любители в сферата на интериорния дизайн да подготвят изкусни интериорни решения с изключителна техническа точност в рамките на няколко минути. Работещ он- и офлайн, 3D Spacer™ е подходящ за употреба както на уеб-страниците, така и в изложбените зали и магазини на мебелни производители, интериорни дизайнери, агенции за недвижими имоти и т.н.

Наградените в категорията за големи и средни предприятия (персонал над 50 души)

СД “ELTA-R” – първо място
Фирмата извършва разработка, производство и инженеринг на широка гама изделия от съобщителната промишленост в т.ч. автоматични телефонни централи, концентратори, мултиплексори, периферни устройства и специализирани телефонни системи. Има изградени в България над 7000 обекта. Получила е грамоти и награди от участия в международни и национални конкурси и изложби. Има трайни връзки с научно-изследователски лаборатории и университети и академични организации у нас и в чужбина- В конкурса участвува с комплексно решение за изграждане на цифрова телекомуникационна мрежа в слабонаселени райони с апаратура тип ELTA. Някои от решенията са защитени с патент и търговска марка и са с по-високи техно-икономически параметри от съществуващите на пазара. Иновацията съставя около 60% от обема на продажбите от фирмата и 100% от износа й.

ОРГАХИМ АД
Фирмата произвежда анхидриди, смоли, пластификатори и бои. Има получени 5 златни медала от международния мострен панаир – Пловдив и диплом от Интерстрой Експо – 2002 г. Сертифициран е по ISO 9001-2000 – ISO 14000 и системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд. В конкурса участвува със серия продукти за професионалисти Deko-profesional, които се използват за покрития в открити и закрити помещения. Продуктите са с по-високи технически и икономически параметри в сравнение със съществуващите на пазара. Продуктите формират 40% от обема на продажбите и 15% от износа на фирмата.

ОПТИКС АД
Фирмата разработка и произвежда оптични компоненти и възли, медицински оптични прибори и изделия за военната индустрия. Всички изделия от специалната продукция са конструирани и произведени в съответствие със стандартите на НАТО. Сертифицирана е по ISO 9001-2000. В конкурса участвува със 13 изделия, в т.ч. очила за нощно виждане, нощни бинокли, оптични мерници и др.,

Членове на журито (PDF, 104 KB)
Критерии за оценка (PDF, 91.7 KB)

Още публикации

Блог