ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновациите: Политика и практика

Иновациите: Политика и практика

Редактор: проф. Марин Петров, председател, Експертен съвет по иновации, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и преподавател в Ениварситета по национално и световно стопанство – София

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, 2004
ISBN 954-90624-6-5
561 страници

Публикацията съдържа:

  • анализ на технологичния и икономически аспект на иновациите, иновационната политика и иновационната стратегия;
  • основни херектеристики и модели на управлението на иновациите във фирмата;
  • анализ на резултатите от емпирично изследване на компаниите от Южен Централен район за планиране на България;
  • преглед на европейската иновационна политика и ключови елементи на Шеста рамкова програма на Общността;
  • Сравнителен анализ на националните иновационни системи на Ирландия и Швеция;
  • преглед на възможностите, които предоставя рисковия капитал за иновациите;
  • оценка на международното технологично и научно сътрудничество на България в програмата EU RTD;
  • сравнителен анализ на законодателството на България и ЕС по отношение на правата на интелектуална собственост;
  • описание на българския опит при създаване, приложение и трансфер на иновации;

Съдържание и Въведение (Adobe PDF, 136 KB)
Първи раздел: Фирмени иновации (Adobe PDF, 543 KB)
Втори раздел: Регионална иновационна политика (Adobe PDF, 1.9 МB)
Трети раздел: Европейска научна и иновационна политика – част 1 (Adobe PDF, 1.5 МB)
Трети раздел: Европейска научна и иновационна политика – част 2 (Adobe PDF, 1.5 МB)
Четвърти раздел: Иновации и иновационна политика на България (Adobe PDF, 2.08 МB)
Приложения (Adobe PDF, 737 KB)
Индекс (Adobe PDF, 28 KB)

Още публикации

Блог