ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновации.бг 2010

Иновации.бг 2010

Докладът Иновации.бг анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика.

Четвъртото изследване на иновационната активност на българския бизнес (ИНА-4), проведено от Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, показва съществено повишаване на иновационната активност на българските предприятия през 2009 (71 % дял на фирмите, направили нововъведения) спрямо 2008 г. (43 %). То отразява положителните последствия от приемането на страната като пълноправен член на Европейския съюз и усилията на бизнеса да отговори на изискванията на конкурентните европейски пазари и законодателство. Кризата стимулира предприятията да търсят начини за диференциация на своите продукти и услуги и за по-ясни послания към потребителите, което води до увеличаване на маркетинговите иновации.

В същото време в доклада за 2010 г. се подчертава, че иновационната активност на бизнеса в България търпи влиянието на икономическата криза пряко, чрез ограничаване на публичното и частното финансиране за научни изследвания и развитие, и индиректно, като резултат от влошаване на средата за осъществяване на иновационна дейност (въздържане от рискови инвестиции, освобождаване на човешки ресурс, стагнация на потребителските пазари). Дълго отлаганите реформи в областта на науката и образованието, липсата на достатъчно силно системно и институционално взаимодействие между тях и бизнеса, както и слабото управление и използване на европейските фондове за модернизация допълнително задълбочават проблемите, породени от кризата.

Докладът Иновации.бг 2010: Иновационната политика на България – възможности за следващото десетилетие си поставя за задача да представи възможностите, които 2010 г. предоставя за вземането на критични решения и мобилизирането на предприемаческата и иновационната активност, човешкия и интелектуалния капитал с цел постигане на икономическо възстановяване от кризата и устойчив растеж. За България това означава актуализиране на съществуващата Иновационна стратегия, обвързване с насоките за развитие на науката и икономиката и поемане на конкретен ангажимент от страна на правителството на най-високо равнище.

Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 4.8 MB)

ISSN: 1313-1052

Още публикации

Блог